1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبۀ نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی S در واکنش...
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سطح مقطع؛ فاکتور S؛ تحولات ستاره ای؛ واکنش گیراندازی تابش؛ نرخ واکنشγ
سال 1397
مجله پزوهش سيستم هاي بس ذره اي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین صادقی ، رضا پورایمانی ، رضا مقدسی

چکیده

واکنش 16O(p,γ)17F یک واکنش مهم در چرخه CNO و تاثیر گذار در تحولات ستاره ای می باشد. فاکتور اختر فیزیکی S برای ترازهای مقید شامل+2/5(حالت پایه)و +2/1(اولین حالت برانگیخته) با استفاده از پتانسیل وود-ساکسون محاسبه می شود. بیشترین سهم در سطح مقطع گیراندازی کل برای هر دو حالت باند +2/5 و +2/1 با گذار E1 از موج ورودی p به حالت های2/5d1 و 2/1s1 است. از نتایج به دست آمده کاملا مشخص است که سهم حالت پایه در فاکتور S از سهم اولین حالت برانگیخته بسیار کمتر است، که علت این اختلاف فاحش عمق زیاد حالت پایه و تکانه زاویه ای بزرگ آن و همچنین ویژگی های هاله ای پروتون در حالت +2/1 است. با مقایسه مقادیر محاسبه شده با نتایج تجربی و تئوری که دیگران محاسبه کرده اند، تطابق خوبی بین آنها در انرژی های پایین قابل مشاهده است. مقدار فاکتور S را در انرژی صفر با استفاده از روش برون یابی برای ترازهای +2/5 و +2/1 به ترتیب برابر3482/0 و 21/10 کیلو الکترون ولت- بارن به دست آورده ایم. نرخ واکنش را محاسبه و آن را با داده های NACRE و CA88 مقایسه کردیم، تطابق خوبی بین آنها مشاهده شد