1403/04/30
حسین صادقی

حسین صادقی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8772-951X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8346441700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effects of three-nucleon forces in the d(α,γ)6 Li reaction Shahla Nahidinejad, Hossein Sadeghi (2023)
Three-body forcesand Coulomb effects in the 3He(α,γ)7Be process maryam khadam, Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2023)
3He—a Radiative Capture Reaction by EFT maryam khadam, Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2023)
Three-Body force effects on breakup and formation of 6Li nuclei Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2023)
Effects of three-body forces on the 3He–𝛼 radiative capture process maryam khadam, Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2023)
Thermonuclear reaction rate of the 3He(α,γ)7Be process maryam khadam, Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2022)
Continuum Damping Effects in Nuclear Collisions Hossein Sadeghi, mahdiyeh ghafoori (2022)
Damping effects in 100Sn + 16O and 100Sn + 16Ca collisions Hossein Sadeghi, mahdiyeh ghafoori (2022)
Study of the 3He(α,γ)7Be reaction using effective field theory maryam khadam, Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2022)
d- alpha radiative capture reaction at the 3+ resonanced Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad (2021)
6Li Breakup and Formation at Astrophysical Energies حسین صادقی، شهلا ناهیدی نژاد (1399)
Charge Form Factor and radii of 6Li Shahla Nahidinejad, Hossein Sadeghi (2021)
d-alpha Radiative capture process by effective field theory Shahla Nahidinejad, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili (2020)
Astrophysical S-factor of the d(alpha;gamma )6Li process by effective field theory Shahla Nahidinejad, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili (2020)
Fusion cross sections for nucleonic-halo systems in solar systems Mitra Ghambari hajishoreh, Hossein Sadeghi (2019)
محاسبۀ نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی S در واکنش... رضا مقدسی، حسین صادقی، رضا پورایمانی (1397)
Charge radius of the 13N* proton halo nucleus with Halo Effective Field Theory M Mosavi Khansari, Hasan Khalili, Hossein Sadeghi (2017)
Optical properties of SiC/AZO plasmonic nano composite at infrared frequencies Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar (2015)
Optical properties of left-handed metamaterial involving coated nano-spheres Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar (2015)
Terahertz dielectric properties of (ZnS and ZnO)/Si nano-structures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar, Roja Norouzi (2015)
Metamaterial composed of coated nano-spheres at infrared frequencies Hossein Sadeghi, Ayrin Ranjgar, Seyed Abdolali Zolanvari (2015)
Effective Permittivity and Refractive Index of TiO2/Ge and SiO2/Ge Nanostructures at High Frequencies Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi (2014)
Three-body calculation of Be double-Lambda hypernuclei Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Shahla Nahidinejad (2014)
The Hadronic Decay Ratios of eta' 5pi at NLO in chi PT Mojtaba Goodarzi, Hossein Sadeghi (2014)
astrophysical s-factor of the 12 c(α,γ)16 o reaction at solar energies Hossein Sadeghi, Reza Ghasemi, Hasan Khalili (2014)
Low-Energy Direct Capture in the 12C(α,γ)16O Reaction Hossein Sadeghi, Reza Ghasemi (2014)
Effective Dielectric Constant of Metal Chalcogenides Ag-PbSe Nanocomposite Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar (2014)
Effective Permittivity of Metal–Dielectric Plasmonics Nanostructures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost, S Nezamdost (2014)
Terahertz Response of ZnS/Ge and ZnO/Ge Nanostructured Composites Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi (2014)
Two-helium radiative capture process and the 8Be nucleus at settler energies Hossein Sadeghi, Reza Pourimani, Afshin Moghadasi (2014)
The asymptotic D-state to S-state ratio of triton Hossein Sadeghi, Reza Pourimani (2013)
Surface Plasmons and Optical Properties of TiO2/X(X = Au and Ag) Nanostructure Thin Films Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Roghayyeh Norouzi, Ayrin Ranjgar (2013)
Structure of A=11 double-Λ hypernuclei studied with three-body forces Hossein Sadeghi, Shahla Nahidinejad, K Bahraminejad (2013)
Growth, Characterization And High Temperature XRD Of NaClxBr1-X Single Crystals Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, A Fathi (2013)
Plasmonic Nanostructured Electromagnetic Materials Hossein Sadeghi, Mojtaba Goodarzi (2012)
DEPOSITION OF MGF2 AND TIO2 MULTILAYER FOR AR+ LASER FRONT MIRROR Akbar Zendehnam, Hossein Sadeghi, A MOTAVALI BASHI, H STAIKI (2011)
DOMAINS AND EFFECTIVE ANISOTROPY IN FERROMAGNETIC METALLIC-SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURE Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
High Temperature X-Ray Diffraction and Fuzzy Modeling of Ni/Cu Multilayers Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost, Keyvandokht Suratgar (2011)
Triton Electric Form Factor at Low Energies Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2010)
Nano-Magnetic Structures Characterization of Fe Thin Films on Si Substrate Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2010)
Triton Photodisintegration with Effective Field Theory Hossein Sadeghi, Shariar Bayegan (2010)
EFFECTIVE ANISOTROPY OF FE/SI THIN FILMS AND ITS NANOSTRUCTURE Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2009)
CHARACTERIZATION OF ANNEALED NI/CU MULTILAYERS ON SI(100) Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari (2009)
Capacitive MEMS accelerometer wide range modeling using artificial neural network A Baharodimehr, AmirAbolfazl Sooratgar, Hossein Sadeghi (2009)
مقاله ارائه‌شده
بررسی روند تغلیظ اکسیژن 18- در آب سنگین تولیدی در مجتمع آب سنگین اراک محمدرضا قهرمانی، آیرین رنجگر، روجا نوروزی، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی (1392)
FABRICATION OF AG/SO2 NANOSTRUCTURED PLASMONIC ELECTROMAGNETIC THIN FILM Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi, E AGHAZAMANI, Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi (2013)
ELASTIC STRAIN CHARACTERIZATION OF ZNO THIN FILMS USING SIN2 TECHNIQUE Seyed Abdolali Zolanvari, N Ayoqi, Hossein Sadeghi (2013)
STUDY OF ELECTRONIC STERUCTURES AND OPTICAL PROPERTIES OF AG/TIO2 METAL-DIELECTRIC MULTILAYERS Roghayyeh Norouzi, Ayrin Ranjgar, Zahra ESPANANI, Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi (2013)
residual stress and magnetic properties of fe thin layer film Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Sakineh Ranjbaran, m oslei, f kaj (2011)
characterization of glass and si-ni/au thin film nanostructures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Seyed Jafar Nezamdost, AHmohammad zaheri (2011)
sub-wavelength refractive index in metamaterials Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost, Seyed Abdolali Zolanvari (2011)
surface plasmon metallic nano-rings and nano-particles as a component of nano-circuits Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
surface plasmon polaritions on metallic nanoring Hamid Reza Jafari, Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
Resonant Nano-Paticles Spheres as a component of Nano-Circuits Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost, AHmohammad zaheri (2009)
Characterization of Annealed Ni/Cu Multilayers on Si(100) Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Seyed Jafar Nezamdost (2009)
Effective Anisotropy Fe/Si Thin Films and Its Nanostructure Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2009)
کتاب
چندلایه ای های مغناطیسی، مقاومت مغناطیسی بزرگ سید جعفر نظامدوست، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
فرآیند )آلفا،گاما) در انرژی های اخترفیزیکی حسین صادقی، شهلا ناهیدی نژاد، مریم خدام (1401)
تجزیه و تحلیل رادیومتری رسوبات و آب خلیج گرگان و تعیین الگوی انتشار مواد پرتوزا در آن رضا پورایمانی، حسین صادقی، سید محسن مرتضوی شاهرودی (1401)
ساخت و مطالعه خواص نوری نانوساختارهای با ضریب شکست بالا و نیمه رساناهای چلکوگنید سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی، روجا نوروزی (1394)
گذردهی موثر وشبیه سازی نانوساختارهای پلاسمونی سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی، آیرین رنجگر (1394)
فرآیند 3H(α,γ)7Li درانرژی های اخترشناسی حسین صادقی، حسن خلیلی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته