1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانو کاتالیستهای حاوی پلاتین مورد استفاده در پالایشگاه نفت امام خمینی( در مقیاس آزمایشگاهی) به روش پرتو دهی گاما در سیستم میکروامولسیونی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلاتین ، نانو کاتالیست، پرتو دهی گاما، سیستم میکرو امولسیونی
سال 1395
پژوهشگران علیرضا صلابت(استاد راهنما)، رضا پورایمانی(استاد مشاور)، سما ترکزبان(دانشجو)

چکیده

در این کار پژوهشینانو کاتالیست های پلاتین بر پایه الومینا به روش میکرو امولسیون و بر اساس پرتو دهی اشعه گاما تهیه گردید.هدفی که در این تحقیق پیگیری می شد جایگزینی یک روش سبز به جای روش های شیمیایی مرسوم بود. اثبات می شود که در این روش منحصر به فرد در تهیه نانو کاتالیستها مواد شیمیایی احیاء کننده مانند سدیم بور هیدرات یا هیدرازین می تواند حذف شود و در عوض از پرتو گاما به عنوان جایگزین تمیز استفاده گردد. برای مقایسه این روش با روش شیمیایی مرسوم نانو ذرات پلاتین در سیستم میکرو امولسیون حاوی سورفکتانت AOT هم به روش شیمیایی ( احیا کننده NaBH4) و هم به روش فیزیکی ( اشعه گاما) سنتز و سپس نانو کاتالیست Pt/Al2O3 حاصل گردید. در این راستا اثر نسبت غلظت سورفکتانت به اب و قدرت اشعه گامای به کار رفته نیز مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست های حاصل به روش FT - IR , XRD, SEM مورد شناسایی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی فعالیت کاتالیست های حاصل از ان ها در وامنش احیا پارانیتروفنول به امینو فنول استفاده شد و نتایج قابل توجهی بدست امد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد روش پرتو دهی اشعه گاما در راستای شیمی سبز جایگزین مناسبی در استفاده از مواد شیمیایی می تواند باشد.