1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغییرشکل پلاستیک ناشی از نورد بر خواص مکانیکی اتصالات غیر مشابه Al/Cu تولید شده به روش اصطکاکی-اغتشاشی FSW
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی، تغییرشکل پلاستیک، نورد، خواص مکانیکی، اتصالات غیر مشابه Al/Cu
سال 1398
پژوهشگران اشکان نوری(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)، علی سنبلی(استاد مشاور)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)، محمد حسین علیرضایی مجدآباد کهنه(دانشجو)

چکیده

در سال های اخیر به دلیل خواص قابل توجه فلز مس و آلومینیوم اتصالات بین این دو فلز با فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی مورد توجه صنعت قرار گرفته است. در این پژوهش، ابتدا جوشکاری آلومینیوم به مس با استفاده از فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی انجام شد و سپس خواص مکانیکی حاصل از تغییرشکل پلاستیک ناشی از نورد، با درصد تغییر در ضخامتهای 03 و 03 بررسی و با نمونه جوشکاری شده بدون نورد مقایسه شد. نتایج آزمون کشش نشان داد که استحکام نهایی نمونه ها به ترتیب برای نمونه جوشکاری شده بدون نورد، MPa ،99 د30رصد تغییر در ضخامت، MPa 340 و 60 درصد تغییر در ضخامت، MPa 301 بوده است. نتایج حاصل از شکست نگاری نشان داد که در نمونه جوشکاری شده بدون نورد، شکست از زمینه آلومینیومی رخ داده است ولی در حالت نورد شده با کاهش در ضخامت 30 و 60 درصد، شکست دقیقاً از مرز جوش بوده است. بررسیهای ریزساختاری منطقه جوش و سطح شکست نمونهها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ترکیبات بین فلزی Al4Cu9l و Al3Cu که از معمول ترین ترکیبات بین فلزی دراین نوع اتصالات غیر مشابه است، در این نواحی بهوجود آمده است. به وجود آمدن این نوع ترکیبات در مرز جوش، یکی از عوامل مهم شکست از مرز اتصال در نمونههای جوشکاری و نورد شده بوده است. با افزایش درصد کاهش در ضخامت نورد از 30 به 60 ، استحکام جوش با افزایش میکروترکها، ناشی از همین ترکیبات بین فلزی، کاهش یافته است.