1403/03/25

ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندی آب
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تأثیر سامانه های استحصال آب باران بر تغییرات رطوبتی پروفیل خاک در چاله نهال بادام زهرا بیرانوند، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، حشمت اله آقارضی (1396)
کاربرد روش ناحیه بندی بر اساس بوم شناسی زراعی برای تعیین خلاء عملکرد محصول گندم آبی در گروه های اقلیمی ایران هادی وروانی، مهدی مردیان، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، بهمن فرهادی بانسوله (1395)
ارزیابی مدل های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی مطالعه موردی شهرکرد. سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
راهکارهای افزایش بهره وری آب در کشت گندم فاطمه کیخایی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم) (1394)
بهینه سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش فرا کاوشی اجزای جمعی ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی، کوروش محمدی، محمد جواد منعم (1394)
یافته های تحقیقاتی در خصوص مدیریت آبیاری گندم ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1392)
بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کارائی مصرف آب محصول سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان فاطمه کیخانی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، موسی فرزان جو، غلام کیخا، کبری ثقفی، مهدی کیخا (1389)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر سرعت متوسط نفوذپذیری آب در زراعت گندم دیم ابوالفضل هدایتی پور، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1396)
برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با استفاده از داده های دما و سرعت باد به کمک تبدیل موجک امید فامیل محترمی، سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، تیمور سهرابی (1396)
برآورد تبخیر و تعرق مرجع ماهانه به منظور مدیریت مصرف آب با مدل درخت تصمیم M5 سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، امید فامیل محترمی (1395)
ارزیابی و انتخاب بهترین الگوریتم داده کاوی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، سید محمد رضا حسینی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید فامیل محترمی (1394)
ارزیابی مدل درختیM5 درتخمین تبخیر و تعرق مرجع درشرایط حداقل داده ی اقلیمی ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، سید محمد رضا حسینی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید فامیل محترمی (1394)
بررسی روند تغییرات مکانی هدایت الکتریکی در دشت اراک- فراهان سمیرا قاسمی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، مهدی مردیان (1394)
ارزیابی مدل شبکه عصبی- موجک در پیش بینی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت اراک- فراهان سمیرا قاسمی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، مهدی مردیان (1394)
ارزیابی و انتخاب بهترین روش تجربی محاسبه ی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه ی موردی: منطقه ی دلیجان در استان مرکزی) سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1394)
ارزیابی و تعیین بهترین روش تجربی مبتنی بر تابش خورشیدی جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در منطقه خشک سرد شهرکرد سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، حبیب بابا جعفری، مسعود نادری (1394)
ارزیابی و تعیین بهترین روش تجربی جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در منطقه ی خشک سرد شهرکرد سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، حبیب بابا جعفری، مسعود نادری (1394)
مدل سازی تبخیر و تعرق مرجع روزانه به کمک شبکه عصبی به منظور مدیریت آبیاری در شرایط حداقل داده اقلیمی سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، فرزانه زارعی (1394)
ارزیابی و طراحی زمین آماری شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1394)
سیستم مدیریت مزارع تحت آبیاری، با استفاده از شبکه حسگرهای بی سیم ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1394)
نفوذ آب باران تحت سه نوع مختلف شرایط سطح زمین در مناطق نیمه خشک ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1394)
کاربرد کیتوزان در محیط زیست و کشاورزی ابوالقاسم رحمانی، موسی سلگی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، سید محمد رضا حسینی، حبیب بابا جعفری (1394)
شبیه سازی بهترین مسافت پیشروی با استفاده از نرم افزار Vensim ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1393)
کاربرد فوق جاذب های پلیمری در کشاورزی با استفاده از نانوزئولیت ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1393)
تشخیص شوری خاک با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره ای ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، فاطمه کیخایی (1393)
برآورد دبی پیک حوضه با استفاده از مدل WMS (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه سراب دوره) ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، مسعود عیوضی حسن آبادی، فاطمه فیروزی، مهدی غفاری (1392)
بهینه سازی شبکه چاه های مشاهده ای برای تخمین بیلان با روش نوسان دوگانه سطح آب زیرزمینی ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، کوروش محمدی، محمد حواد منعم، فاطمه کیخایی (1391)
بررسی اعمال مدیریت کم آبیاری جهت افزایش بهره وری آب در حبوبات فاطمه کیخایی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم) (1390)
بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کارائی مصرف آب محصول سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان فاطمه کیخایی، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، موسی فرزان جو، غلامعلی کیخا، کبری ثقفی (1389)
کتاب
Optimizing groundwater monitoring networks using the particle swarm algorithm Naser Ganjikhorramdel, saman javadi, Koorosh Mohammadi, Ken Howard, Mohammad Javad Monem (2013)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
برنامه ریزی و بهینه یابی میزان آب آبیاری محصول ذرت تحت مفهوم توسعه یافته ای از کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت سیلاخور-لرستان) محمدجواد نحوی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، لیلا احمدی نژاد (1399)
بررسی همبستگی بین بارش و سطح آب زیر زمینی (مطالعه موردی - دشت اراک) ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مجتبی مرادی، مریم سنجانی (1397)
بررسی علل تغییر کیفیت آبخوان گلپایگان ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، سعدی قادری، معصومه قربانی (1397)
ارزیابی شاخص های خشکسالی ماهواره ای بر اساس پوشش گیاهی و مقایسه آن با شاخص ETDI ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، مه نوش مقدسی، نغمه نوابی (1397)
بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از الگوریتم چرخه آب (مطالعه موردی : دشت تهران) شهلا پایمزد، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، سید محمد حسینی موغاری (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته