1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین طرح جامع حفاظت از رودخانه قره چای (فاز اول)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
حفاظت، رودخانه قره چای، احیای رودخانه،مطالعات میدانی، مدل ها
سال 1399
پژوهشگران آزاده کاظمی ، جواد مظفری ، مرتضی نادری ، مهدی محمدی قلعه نی ، محمدرضا گیلی

چکیده

در طرح حاضر تعداد 65 ایستگاه نمونه برداری در 9 محدوده مطالعاتی شامل محدوده های شازند، آستانه، نهرمیان، بلوک شراء، کمیجان، رزن- قهاوند، خناجین، تفرش و ساوه در حوضه قره چای جهت نمونه برداری انتخاب شده است. به منظور مدل سازی بازه ای و بررسی تغییرات کیفیت در شاخه های مختلف، رودخانه قره چای با توجه به شاخه های فرعی و اصلی به 7 قسمت شامل بازه شازند، بازه آستانه، بازه نهرمیان، بازه بلوک شراء، بازه کمیجان، بازه خناجین و بازه تفرش تقسیم بندی شده است.دو مرحله واسنجی و صحت سنجی برای مدل Qual2Kw انجام شده است. کل داده های مورد استفاده در مدل سازی رودخانه قره چای شامل داده های کمی و کیفی در 4 ماه نمونه برداری، به دو دسته داده به منظور استفاده در مراحل واسنجی و صحت سنجی مدل Qual2Kw تقسیم شده است. با توجه به تأثیرپذیری زیاد پارامترهای کیفیت آب رودخانه از دبی آن، تقسیم بندی داده ها برای دو مرحله واسنجی و صحت سنجی مدل بر اساس تغییرات دبی رودخانه انجام گرفته است. به طوری که سعی شده است برای بهتر واسنجی شدن مدل تمام محدوده های تغییرات دبی در ماه های مورد بررسی در نظر گرفته شود تا مدل بتواند شبیه سازی دقیقی از شرایط تغییرات دبی در رودخانه داشته باشد. بر همین اساس ماه های شهریور 1399 و بهمن 1399 که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میانگین دبی بودند برای مرحله واسنجی در نظر گرفته شدند. همچنین مدل برای 2 ماه فروردین 1399 و آذر 1399 صحت سنجی شد. در حقیقت واسنجی مدل با داده های فصول تابستان و زمستان (شهریور و بهمن) و صحت سنجی مدل با داده های فصول بهار و پاییز (فروردین و آذر) انجام شده است. نتایج حاکی از کاهش ناگهانی اکسیژن محلول اندازه گیری شده در شهریور، آذر و بهمن 1399 در ایستگاه پایین دست درسامرغ می باشد. این نکته حاکی از تاثیر ورود آلاینده های خروجی از کشتارگاه درسامرغ به رودخانه به خصوص در ماه های کم آبی مانند شهریورماه می باشد، که باعث کاهش چشمگیر اکسیژن محلول تا مقدار برابر 2/1 میلی گرم بر لیتر شده است. شکل (3-5 ج) نشان دهنده تغییرات زیاد مقادیر اندازه گیری شده پارامتر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD5) بازه ی بلوک شراء در تمامی دوره های نمونه برداری می باشد.