1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آیا کمربند سبز در اطراف شهر بر قیمت مسکن تأثیرگذار است؟ (مطالعه موردی شهر کمبریج انگلستان)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قوانین کاربری زمین، رشد مرز شهری، سیاست کمربند سبز
سال 1400
پژوهشگران محمد سعید ذبیحی دان ، وحید کفیلی خواجه ، میرهادی حسینی کندلجی

چکیده

در بسیاری از کشورها، توسعه شهری باعث افزایش فشار بر روی فضاهای داخل و اطراف شهرها شده است. گسترش سریع شهرها باعث بروز مشکلاتی مانند رشد ابعاد کالبدی شهرها، پدیدار شدن اشکال متنوعی از سکونتگاههای بزرگ حاصل از پراکنده روی شهری و تداوم ساختوساز در زمینهای آسیبپذیر یا مستعد توسعه پیرامون شهرها شده است. هدف بسیاری از شهرها برای تنظیم توسعه شهری، ایجاد قوانین و مقررات و ایجاد محدودیتها در شهرها میباشد. به عنوان مثال ارتفاع ساختمانها، نوع استفاده از زمینهای شهری، ایجاد محدودیت در تخریب ساختمانهای خاص و غیره میباشد. یکی دیگر از مثالهای مهم که دولتهای محلی اغلب باعث ایجاد محدودیت در گسترش مناطق شهری بهمنظور کاهش پراکندگی شهری میشوند کمربند سبز است. کمربند سبز درواقع توسعه در نزدیکی حاشیه شهر را کاهش میدهد و مانع پراکندگی شهری میگردد. این مقاله به بررسی تأثیر سیاست کمربند سبز بر قیمت مسکن پرداخته است. کمربند سبز دارای دو اثر داخلی و خارجی بر قیمت مسکن میباشد. شهر کمبریج در کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی از یک مدل فضایی مقطعی استفاده شده است. همچنین برای بالا بردن دقت بررسی، بر دادههایی که در فاصله حداکثر یک کیلومتر از مرز کمربند سبز چه در داخل و چه در خارج از کمربند سبز میباشند تمرکز شده است. نتایج نشان میدهد که کمربند سبز دارای اثر داخلی منفی و دارای اثر خارجی مثبت است، به این معنا که قیمت خانههای مسکونی در مرز کمربند سبز کاهش پیدا میکند درحالیکه قیمت خانههایی که در داخل کمربند سبز هستند افزایش پیدا میکند