1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تولید اپلیکیشن سبک های یادگیری و اعتبارسنجی آن از دیدگاه کاربران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تولید اپلیکیشن، سبک های یادگیری، اعتبارسنجی
سال 1400
پژوهشگران زهرا بساکی(دانشجو)، محسن باقری(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)، محمد سیفی(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: موفقیت تحصیلی فراگیران از اهداف مهم در محیط های آموزشی است.یکی از عوامل مهم در تحقق این هدف، توجه به سبک یادگیری است. آگاهی و تشخیص سبک یادگیری فراگیر به معلم کمک می کند تا روش تدریس خود را بر اساس فراوانی سبک یادگیری فراگیران تغییر داده و بازده آموزشی کلاس خود را ارتقا بخشد. به کارگیری ابزارهایی که بتوانند این ویژگی ها را مورد اندازه گیری قرار دهند می توانند بر افزایش تدریس معلم تاثیر گذار باشند. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی و تولید اپلیکیشن سبک های یادگیری و بررسی دیدگاه های کاربران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر دارای دو بخش بود. در بخش اول از روش تحقیق توصیفی نوع تحقیق و توسعه استفاده شد، بدین شکل که بر اساس اصول تولید اپلیکیشن های آموزشی، اپلیکیشن سبک های یادگیری تولید شد. اعتبار و روایی این ابزار توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت. سپس این ابزار در اختیار معلمین و دانش آموزان قرار داده شد. در این قسمت از روش تحقیق ارزشیابی استفاده شد، سپس این ابزار از نگاه کاربران مورداعتبارسنجی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی استان مرکزی در سال تحصیلی1400-1399 بود. تعداد حجم نمونه 30 نفر بودند که به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، اپلیکیشن سبک یادگیری که بر اساس پرسشنامه سبک یادگیری هانی و مامفورد طراحی و راه اندازی شد و پرسشنامه محقق ساخته اعتبارسنجی اپلیکیشن سبک های یادگیری بود. جهت تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: یافته های کمی پژوهش و نتایج بدست آمده از آزمون tتک نمونه ای، نشان داد که با توجه به مقدار آماره آزمون سطح معنی داری بدست آمده (P<0/01)، میانگین بدست آمده در تمامی ابعاد اعتبارسنجی اپلیکیشن سبک های یادگیری به طور معنی داری بیشتر از عدد 3 بود. در نتیجه می توان گفت اعتبارسنجی معلمان نسبت به اپلیکیشن مثبت و رضایت بخش بوده است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که اعتبارسنجی معلمان از اپلیکیشن سبک های یادگیری مثبت و رضایت بخش بوده است. بنابراین معلمان می توانند با در نظر گرفتن سبک یادگیری دانش آموزان، شیوه مناسب آموزش را برای آنها طراحی کنند. ابزار طراحی شده در این پژوهش می تواند به معلمان در شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان موثر باشد.