1403/05/04
میترا نوری

میترا نوری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3424-1905
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56010771700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: اراک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173401

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A role for flavonoids in the prevention and/or treatment of cognitive dysfunction, learning, and memory deficits: a review of preclinical and clinical studies Matin Ramazani, Arman Zeinaddini Meymand, Fariba Khodagholi, Hamed Mohammadi Kamsorkh, Ehsan Asadi, Niloufar Darbandi, Sepideh Shiravand, Hanieh Parsaiyan, Aisa Talebi, Ali Saberi Shahrbabaki, Kimia Rahimian, Mitra Noori (2023)
Effect of Hydroalcoholic Extract of Allium noeanum Reut. ex Regel on Ethylene Glycol- Induced Kidney Stone in Male Wistar Rats mehrdaa godarzi, Maryam Eskandari Mehrabadi, Zahra salemi, Jamal Amiri, Mitra Noori (2021)
Evaluation of the Apoptotic and Scolicidal Effects of Crude and Flavonoid Extracts of Allium noeanum on Protoscolices and Hydatid Cyst Wall Zahra salemi, mehrdaa godarzi, Reza Hajihossein, Mitra Noori, Saeid Babaei, Zahra Eslamirad (2021)
Chemotaxonomy of Wild Lamiaceae Taxa Based on Their Flavonoids Profiles Elham Faryabi, Mitra Noori, Amir Mousavi, Ali Ashraf Jafari (2021)
Aerial parts flavonoids profiles and essential oils compositions of four wild Lamiaceae species in Iran Elham Faryabi, Mitra Noori, Amir Mousavi, Ali Ashraf Jafari (2020)
Antioxidant Activity and Phenolic and Flavonoid Contents of the Extract and Subfractions of Euphorbia splendida Mobayen zahra Kefayati, Saeed Mohammadi Motamed, Asie Shojaii, Mitra Noori, Roshanak Ghods (2017)
A study of epidermal leaf anatomy of 18 Euphorbia taxa from Kerman Province, Iran Seyed Mehdi Talebi, Mitra Noori, habibeh afzali naniz (2017)
A chemotaxonomic study of some Iranian Linum taxa Mitra Noori, Seyed Mehdi Talebi (2017)
Pollen grain flavonoid studies of four Iranian Trifolium (Leguminosae) taxa as future honey biomarkers Mehrangis Akbari, tahereh nezhad satari, Mitra Noori, Ahmad Majd, Abdolkarim Chehrgani (2017)
EFFECTS OF FLUORIDE POLLUTION ON MEDICAGO SATIVA L. Mehrana Jafari, Mitra Noori, Behrooz Eshghi Malayeri (2016)
New record of Linum austriacum var. album from Iran Seyed Mehdi Talebi, Masoud Sheidai, Mitra Noori (2016)
Root Flavonoids of Convolvulus L. Species in Markazi Province, Iran Batoul Bahrami Eraghi, Mitra Noori, Amir Mousavi, Ahmad Khalighi, Ali Ashraf Jafari (2016)
Morphological study of some Euphorbia taxa in Iran Seyed Mehdi Talebi, Mitra Noori, somayyeh shojaei davijani (2016)
Palynological study of some Iranian Amaranthus taxa Seyed Mehdi Talebi, Mitra Noori, Zeinab Nasiri (2016)
Pollen morphology of Convolvulus , IranL. populations in Markazi Province, Batoul Bahrami Eraghi, Mitra Noori, Amir Mousavi, Ahmad Khalighi (2015)
Leaf flavonoids of Convolvulus L. species in Markazi Province, Iran Batoul Bahrami Eraghi, Mitra Noori, Amir Mousavi, Ahmad Khalighi (2015)
Root and Aerial Parts Flavonoids of 3 Iranian Carex L. (Cyperaceae) Species Mitra Noori, Mehrana Jafari, Maryam Zakeri (2015)
The Relationship between Feed Composition and Milk Qualification in Some Iranian Grazieries Mitra Noori, Samira Ranjbar, Razieh Nazari, Mehrana Jafari (2014)
Biosystematic Study of Sphecidae Family in Golpayegan-Isfahan Province, Iran Alireza Shayestehfar, Mitra Noori, Seyed Mehdi Talebi, z moniri (2014)
Morpho-biometrical Studies of Pollen Grain in Collected Legumes from Shazan Thermal Power Plant Area, Iran Mitra Noori, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Fereshteh Aghabagheri (2014)
Radionuclide Activity Concentrations in Some Wild Fungi and Nourished Mushrooms and Their Composts Reza Pourimani, Rouhollah Gheisari, Mitra Noori, Ms Sana Rahimi (2013)
تغییرات القایی نیکل بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) در کشت هیدروپونیک فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مونا فروغی، جلیل عباس پور (1391)
Root Flavonoids of Some Iranian Scirpus L. (Cyperaceae) Members Mitra Noori, Mohamad Mehdi Dehshiri, Negar Mehrdoust (2012)
Tribulus Terrestris L. (Zygophyllaceae) Flavonoid Compounds Mitra Noori, Mohamad Mehdi Dehshiri, Mohammad Reza Zolfaghari (2012)
Remedial Use of Withanolides from Withania Coagolans (Stocks) Dunal Maryam Khodaei, Mehrana Jafari, Mitra Noori (2012)
Robinia Peseudoacacia L. Flavonoids in Defence of Plant against Soil Crude Oil Pollution Mitra Noori, Mehry Askari Mehrabadi, Fatemeh Beygi (2012)
Studies of Water Arsenic and Boron Pollutants and Algae Phytoremediation in Three Springs, Iran Mitra Noori, Rezvan Zakeri, Seyed Ahmad Mazaheri, Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie (2012)
ارزیابی گیاه پالایی اقاقیا در خاک های آلوده به نفت خام با تاکید بر برخی فلزات سنگین مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، میترا نوری، فاطمه بیگی، فریبا امینی (بازنشسته) (1390)
جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های آسپرژیلوس خوراک دام سمیرا رنجبر، راضیه نظری، میترا نوری (1390)
ارزیابی جوانه زنی، مقدار کلروفیل و رشد گیاه اقاقیا (Rubinia pseudoacacia L.) در پاسخ به آلودگی نفت خام مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، فاطمه بیگی (1390)
بررسی تاثیر دیازینون بر پروتئوم گیاه aegilops columnaris zhuk با استفاده از الکتروفورز دو بعدی حسینعلی زنگارپور، میترا نوری، سارا سعادتمند، طاهره نژادستاری، فتح ا فلاحیان (1389)
مطالعه فلاونوئیدهای دانه برخی از گونه های فرفیون در استان مرکزی معصومه ر خسروی ینه، میترا نوری، اکرم محمدی (1389)
Flavonoids of 17 species of Euphorbia (Euphorbiaceae) in Iran Mitra Noori, A Chehreghani, Mahdi Kaveh (2009)
Determination of fluoride and its effects on flavonoids in some legumes Mitra Noori, behrooz malayeri, Mehrana Jafari (2009)
Effects of Garlic(Allium sativum) on Blood Suger and Nephropathy in Diabetic Rats Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, Monireh Mahmoodi, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Momeni, Mitra Noori, abdolrahman dezfoolyan (2008)
مطالعه استریولوژیک اثرات عصاره آبی الکلی شنبلیله بر روی ساختمان کلیه رتهای دیابتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، عبدالرحمن دزفولیان، میترا نوری (1386)
Effects of Medicago sativa on Nephropathy in Diabetic Rats Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, abdolrahman dezfoolyan, Mitra Noori, Mohammadhossein Abnosi (2007)
بررسی استریولوژیک اثرات عصاره آبی الکلی پیاز بر ساختار کلیه در رت های دیابتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، عبدالرحمن دزفولیان، میترا نوری (1383)
مقاله ارائه‌شده
Identification of pollen flavonoids of three bee forage legumes in Markazi Province, Iran as honey biomarker Mitra Noori, tahereh nezhad satari, Ahmad Majd, Abdolkarim Chehrgani, Mehrangis Akbari (2016)
STUDIES OF MESPILUS GERMANICA LEAF FLAVONOIDS Matin Ramazani, Mitra Noori, Niloufar Darbandi (2015)
33-comparison of pollen sterility in 5 collected wild plants from shazand Mitra Noori, Majid Mahdiyeh, Mohammad Farahani (2013)
pollen morphology of 5 iranian scirpus l.(cyperaceae) species Mitra Noori, Mohamad Mehdi Dehshiri, Negar Mehrdoust (2013)
3-pollen morphology of 7 iranian mill taxa (eguminosae) Mitra Noori, Mohamad Mehdi Dehshiri, Maryam Sharifi (2013)
گرده شناسی اعضای خانواده اسپند(ZYGOPHYLLACEAE) در استان مرکزی میترا نوری، محمد مهدی دهشیری، محمدرضا ذوالفقاری (1391)
فلانوئیدهای برگ گونه (ALYSSUM LONGISTILUM (BRASSICACEAE رقیه نوروزی نوده، میترا نوری، مجید مهدیه (1391)
leaf flavonoids of aegilops columnaris ZHUK(POACEAE) Mitra Noori, Majid Mahdiyeh, Roghayyeh Norouzi (2012)
Studies of leaf flavonodis of cyperus l.species in markazi province,iran Mitra Noori, Mohamad Mehdi Dehshiri, y habibi (2012)
Root,leaf and fruit flavonodis of tribulus terrestris l.zygophyllaceae Mitra Noori, Mohamad Mehdi Dehshiri, y habibi (2012)
بررسی تاثیر نفت خام برفلاونوئیدهای برگ گیاه اقاقیا Rubinia pseudoacacia L. میترا نوری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه بیگی (1390)
تغییرات پروتئینی گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia) در تنش فلزات سنگین فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مونا فروغی (1390)
بررسی تاثیر پرتو UV-C بر فلانوئیدهای برگ گیاه یونجه تاجی Coronilla varia L میترا نوری، مریم خدایی، رضا پورایمانی (1390)
اثر نفت خام بر جوانه زنی و رشد گیاه اقاقیا Rubinia pseudoacacia L. مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، میترا نوری، فاطمه بیگی (1389)
تغییرات القایی نیکل بر محتوای کلروفیل و پرولین در گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مونا فروغی (1389)
بررسی تاثیر روی بر فلاونوئیدهای برگ یونجه تاجی Coronilla varia L. میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، مونا فروغی (1389)
بررسی فلاونوئیدهای برگ اعضای جنس Rumex در استان مرکزی میترا نوری، ابوالفضل عرب جوشقانی، مریم عزیزی روزبهانی (1388)
Fluorides effects on leaf protein of arboreal tree species Mitra Noori, Mohammadhossein Abnosi (2009)
راههای کاهش عوارض زیست محیطی ناشی از آلاینده های فلوئورایدی میترا نوری، بهروز ملایری، مهرانا جعفری، مرتضی مرجانی، علیرضا احمدی (1388)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مطالعه اکوبیوسیستماتیک پروانه های روز پرواز شهرستان خرم آباد علیرضا شایسته فر (مرحوم)، میترا نوری، کلثوم بیرانوندی (1396)
مطالعه بیوسیستماتیکی گونه های Euphorbia L. در استان های غرب ایران سید مهدی طالبی، میترا نوری، سمیه شجاعی داویجانی (1395)
مطالعه بیوسیستماتیکی و فلور بیولوژیکی فرفیون های استان کرمان میترا نوری، سید مهدی طالبی، حبیبه افضلی ننیز (1395)
مطالعه بیوسیستماتیکی و فلور بیولوژیکی جنس Euphorbia L در استان فارس میترا نوری، سید مهدی طالبی، مهرنوش زارعی (1395)
مطالعه اکوبیوسیستماتیکی سخت پوستان میکروسکوپی آب شیرین در استان مرکزی علیرضا شایسته فر (مرحوم)، میترا نوری، عصمت اسکندری (1394)
مطالعه فونستیکی راسته کوپپودا در استان قزوین علیرضا شایسته فر (مرحوم)، میترا نوری، سوده ترابی (1393)
تأثیر روی و نیکل بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مونا فروغی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی بنسر(تام و فلاونوئیدی) بر پیش گیری و درمان سنگ کلیه در رت مهرداد گودرزی، مریم اسکندری مهرآبادی، زهرا سالمی، میترا نوری (1397)