1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر قارچ آرباسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae) بر رشد و تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مایکوریزا، تنش خشکی، لیلکی ایرانی، Glomus mosseae ، Gleditsia caspica
سال 1398
پژوهشگران علیرضا خالقی(استاد راهنما)، احمدرضا عباسی فر(استاد مشاور)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)، پیام پوریا فر(دانشجو)

چکیده

لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) از خانواده Leguminosae بومی منطقه هیرکانی و یکی از گونه های جنگلی ایران است و در ایران از آستارا تا گرگان، در جلگهها انتشار یافته است. لیلکی به صورت درخت و درختچه، ازمقاومت بالایی نسبت به عوامل محیطی برخوردار است؛ لذا دارای پتانسیل بالا جهت ایجاد پوشش سبز بوده و از اهمیت اکولوژیکی بالایی برخوردار است. جهت بهبود استقرار نهال های تازه کشت شده و افزایش مقاومت به تنش های محیطی و کاهش مراقبت های پس از کشت نهال، اثر همزیستی لیلکی ایرانی با گونه ای از قارچ وزیکولار-آرباسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae) بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه طی تنش خشکی شدید مورد آزمایش قرار گرفت. همزیستی با مایکوریزا به دو شیوه تلقیح با بذر و تلقیح با ریشه صورت گرفت که هر دو گروه از نهال ها به صورت جداگانه تنش خشکی دیده و سپس صفات مورد نظر در آنها بررسی شد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر تنش خشکی شدید بر کاهش میزان رنگیزه های کلروفیل، کارتنوئید، رطوبت نسبی و ماده خشک گیاه و افزایش میزان پرولین و آنتی اکسیدان ها و ترکیبات فنل و فلاونوئید و نیز نشت یونی می باشد. گیاهان تلقیح شده با مایکوریزا نسبت به گیاهان غیر مایکوریزی در صفات محتوی نسبی آب، کلروفیل و کارتنوئید، ماده خشک، نشت الکترولیت ها، پرولین، آنتی اکسیدان کل، محتوی فنل و فلاونوئید دارای شرایط بهتری بودند. در روش تلقیح ریشه ای طی تنش خشکی، گیاهان مایکوریزایی نسبت به گیاهان غیرمایکوریزایی، میزان پرولین را 7/57% و نشت الکترولیت ها به میزان 8/9% کاهش داده و فنل کل را به میزان 5/41% و فلاونوئید را 9/52% افزایش دادند. همچنین، مایکوریزا در نهال های تلقیح شده از طریق بذر اثر مشابهی بر کاهش اثرات تنش خشکی داشت و میزان پرولین به میزان 3/76% کمتر و محتوای کلروفیل a به میزان 1/33 %، فنل کل به میزان 3/63%، ماده خشک اندام هوایی به میزان 9/6% طی تنش خشکی در گیاهان مایکوریزایی بیشتر از نهال های غیرمایکوریزایی بود.