1403/03/30
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقادیر وی‍ه ماتریس های غیر مدور و کاربردهای آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مقادیر ویژه، ماتریسهای غیرمدور، مسأله مقدار ویژه معکوس، گراف هزارپا، ماتریس مجاورت.
سال 1399
پژوهشگران علی محمد نظری(استاد راهنما)، بهنام سپهریان(استاد راهنما)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد مشاور)، رضا پورشجاعی(دانشجو)

چکیده

یک رگراف با تعداد رئوس G در این پایان نامه گرافهای ساده را در نظر می گیریم. فرض کنیم است. می خواهیم یکروش صریح برای به دست آوردن بردار ویژه های ماتریس m و تعداد یال n A یک ماتریس حقیقی متقارن است. گوییم ماتریس A های غیرمدور ارائه دهیم. فرض کنیم ماتریس مجاورت یک جنگل وزن دار با یالهای حقیقی باشد. A غیرمدور است اگر همچنین مسأله مقدار ویژه معکوس را برای ماتریسهایی بررسی می کنیم که گراف آنها هزارپا است.