1403/01/28
علی محمد نظری

علی محمد نظری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3231-0340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7003903991
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Inverse eigenvalue problem of interval nonnegative matrices via lower triangular matrices Alimohammad Nazari, maryam zeinali, hamid mesgarani, ATIYEH NEZAMI (2024)
Inverse eigenvalues problem of distance matrices via unit lower triangular matrices Alimohammad Nazari, ATIYEH NEZAMI, Mohsen Bayat (2023)
On the Sensitivity of the Canonical Angles of a Unitoid Matrix Khakim Ikramov, Alimohammad Nazari (2022)
Inverse Eigenvalue Problem of Bisymmetric Nonnegative Matrices Alimohammad Nazari, Parvin Aslami, ATIYEH NEZAMI (2022)
Realizable List by Circulant and Skew-Circulant Matrices Alimohammad Nazari, reza Mohammadi (2022)
CONSTRUCTION OF NONNEGATIVE MATRIX FOR SPECIAL SPECTRUM علی محمد نظری، شرافت فیمه (1401)
On the inverse eigenvalue problem of symmetric nonnegative matrices Alimohammad Nazari, Ashraf Mashayekhi, ATIYEH NEZAMI (2019)
On the distance from a matrix polynomial to matrix polynomials with two prescribed eigenvalues Esmail kokabifar, barid loghmani, Alimohammad Nazari, seyyed mohammadreza karbasi (2015)
On the distance from a matrix polynomial to matrix polynomials with two prescribed eigenvalues Esmail kokabifar, barid loghmani, Alimohammad Nazari, seyyed mohammadreza karbasi (2015)
The inverse eigenvalue problem for some special kind of matrices (I) Alimohammad Nazari, MARYAM Alibakhshi (2015)
Inverse eigenvalue problem of distance matrix via orthogonal matrix Alimohammad Nazari, FATEMEH MAHDINASAB (2014)
Inverse eigenvalue problem of distance matrix via orthogonal matrix Alimohammad Nazari, FATEMEH MAHDINASAB (2014)
A manual approach for calculating the root of square matrix of dimension ≤ ∋ Alimohammad Nazari, Hojjatollah Fereydouni, Mohsen Bayat (2013)
Minimum Rank of Graphs Powers Family Alimohammad Nazari, Marzieh Karimi Radpoor (2012)
Properties of Central Symmetric X-Form Matrices Alimohammad Nazari, Elham Afshari, Omidi Bidgoli (2011)
مقاله ارائه‌شده
تناظر، تطابق نیست پریسا امیری فرد، علی محمد نظری (1402)
Some properties of a special companion matrices and their powers Alimohammad Nazari, Soudabeh Asghari (2023)
Realizable Interval List of Real Numbers by Interval Nonnegative Matrices via Lower Triangular Matrices Alimohammad Nazari, maryam zeinali, hamid mesgarani, ATIYEH NEZAMI (2021)
A remarkable solution to symmetric inverse eigenvalue problem Alimohammad Nazari, ATIYEH NEZAMI (2020)
مساله مقدار ویژه معکوس ماتریس شبه سلول علی محمد نظری، فاطمه سادات موسوی (1399)
مساله مقدار وی‍ه معکوس ماتریس سلول علی محمد نظری، فاطمه سادات موسوی (1399)
مقادیر ویژه گراف خط و انرژی خط شبه کاترپیلارها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، مهدیه اسکندری (1393)
Inverse eigenvalue problem for M symmetric matrices sides Alimohammad Nazari, m mirzaei khoshro (2014)
مسئله مقدار ویژه معکوس M-ماتریس علی محمد نظری، سمیه میرزایی خوشرو (1393)
INVERSE EIGENVALUE PROBLEM OF DISTANCE MATRIX VIA ORTHOGONAL MATRIX Alimohammad Nazari, FATEMEH MAHDINASAB (2013)
X2=A حل معادله ماتریسی علی محمد نظری، ه قفریع دونی (1390)
modified gauss-seidel type metods for m-matrices Alimohammad Nazari, s razmjooie (2011)
the relationship between minimum rank G and minimum rank Gj mkarimi radpoor, Alimohammad Nazari (2011)
ماتریس های نامنفی و مقدار ویژه معکوس علی محمد نظری، شرافت فیمه (1390)
A modified preconditioned AOR iterative method for L-matrices Alimohammad Nazari, S Zia Borujeni (2010)
An Inverse Eigenvalue Problem for General Bordered Diagonal Matrices Alimohammad Nazari, A OmidiyeBidgoli (2009)
A New Precondition in The Gauss-Seidel Method Alimohammad Nazari, S Zia Borujeni (2009)
ساخت ماتریس نامنفی با مقدار ریتز معلوم علی محمد نظری، منا نقوی (1388)
The inverse eigenvalue problem for symmetric special kind of matrices Alimohammad Nazari, Mahin Alibakhshi (2009)
ساخت ماتریس نامنفی برای طیفی معین فاطمه شرافت، علی محمد نظری (1388)
کتاب
ترکیبیات کاربردی با حل مساله علی محمد نظری، سید عرفان ستوده (1401)
جبر خطی عددی علی محمد نظری (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ماتریس‌های -k دوری و خواص آن‌ها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، سودابه اصغری (1402)
جذر M − ماتریسها و ماتریسهای H − نامنفی علی محمد نظری، نرگس بخشی‌زاده (1402)
ماتریس های دونرمال و خواص آن ها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، زهرا مرادی (1401)
ماتریس های متقارن تصادفی و مسائل مقادیرویژه آن ها بهنام سپهریان، علی محمد نظری، سیدنوراله موسوی، زهرا برجعلی (1400)
مقادیر وی‍ه ماتریس های غیر مدور و کاربردهای آن بهنام سپهریان، علی محمد نظری، مهدی سهرابی حقیقت، رضا پورشجاعی (1399)
ماتریسهای هرمیتی و پادهرمیتی و کاربردهای آنها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، خدیجه حصاری (1399)
ماتریس لزلی و کتربرد آن ها در جمعیت شناسی علی محمد نظری، بهنام سپهریان، اکرم مظفری (1399)
روش پایدارتابع پایه ای شعاعی گاوسی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بهنام سپهریان، علی محمد نظری، پانته آ فتوت مهر (1399)
روشهای عددی درمساله مقدارویژه مربعی و کاربردهای آن علی محمد نظری، بهنام سپهریان، محمد آهنگرانی فراهانی (1399)
ماتریس های تصادفی و تصادفی دوگانه علی محمد نظری، سیدنوراله موسوی (1398)
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی کسری با استفاده از چندجمله ایهای لژاندر بهنام سپهریان، علی محمد نظری، معصومه مالریزی پاپی (1398)
بررسی مسأله ی معمای زندانی در قالب یک مدل سرطان مهدی سهرابی حقیقت، علی محمد نظری، مهدی اشرفی (1398)
مسایل کلاسیک در مساله مقدارویژه معکوس ماتریسهای نامنفی علی محمد نظری، بهنام سپهریان، مهدیس طهماسبی (1398)
روشهای شبه طیفی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری بهنام سپهریان، علی محمد نظری، نسرین جودکی اصل (1398)
استراتژیهای پایدار تکاملی در جمعیت های متناهی مهدی سهرابی حقیقت، علی محمد نظری، شریفه قوامی نیا (1397)
ماتریس های بازه ای و کاربردهای آن علی محمد نظری، بهنام سپهریان، زهرا نوروزی (1396)
حل دستگاههای معادلات خطی بازه ای علی محمد نظری، بهنام سپهریان، مهدیه شاهنظری (1396)
حل دستگاه معادلات خطی بازه ای علی محمد نظری، مهدیه شاهنظری (1396)
ﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺗﻮانﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎزه ای علی محمد نظری، پروانه دربندی فراهانی (1396)
همگرایی توانهای ماتریسهای بازه ای علی محمد نظری، بهنام سپهریان، پروانه دربندی فراهانی (1396)
تجزیه مقدار تکین و کاربرد آن در پردازش تصویر علی محمد نظری، سید عرفان ستوده (1395)
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتق کسری با استفاده از توابع سینک بهنام سپهریان، علی محمد نظری، زهرا صابری (1395)
روش های با مرتبه دقت بالا برای حل معادلات دیفرانسیل کسری با مشتق کاپاتو بهنام سپهریان، علی محمد نظری، محمد اسفندانی (1395)
حل پذیری ماتریسهای پیش متقارن ، دو طرف متقارن و نرمال منفی علی محمد نظری، بهنام سپهریان، فائزه فرجی (1395)
رد عددی ماتریس های مربعی و مستطیلی علی محمد نظری، فائزه بهمنی (1394)
برد عددی ماتریس های مربعی و مستطیلی علی محمد نظری، فائزه بهمنی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته