1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر استفاده کوتاه مدت پیش ساز گلوکز همراه با یا بدون همراهی PMSG بر عملکرد تولیدمثلی میش مهربان در فصل تولیدمثل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، میش مهربان، پیش ساز گلوکز، PMSG
سال 1401
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، محمد یحیائی(استاد راهنما)، محمدطاهر کیان ارثی(دانشجو)، مهدی حسین یزدی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده کوتاه مدت پیش‌ساز گلوکز همراه با یا بدون همراهی PMSG بر عملکرد تولیدمثلی میش مهربان در فصل تولیدمثل بود. برای این منظور 30 راس میش مهربان با میانگین وزنی 4/3±53/47 کیلوگرم به منظور همزمان سازی فحلی به مدت 14 روز سیدرگذاری شدند. در ادامه بسته به نوع جیره و هورمون دریافتی میش‌ها در 3 گروه 10تائی گروه‌بندی شدند. تیمار اول: مصرف 100 گرم پیش‌ساز گلوکز به مدت 6 روز، تیمار دوم: مصرف 100 گرم پیش‌ساز گلوکز به مدت 6 روز به همراه تزریق 400 واحد بین المللی hCG و تیمار سوم: مصرف 100 گرم پیش‌ساز گلوکز به مدت 6 روز به همراه تزریق 400 واحد بین‌المللی PMSG. به منظور بررسی غلظت‌های گلوکز، استروژن و انسولین خون‌گیری همزمان با شروع تغذیه پیش‌ساز به مدت 6 روز انجام گرفت. بیشترین میزان نرخ بازگشت به فحلی در میش‌های گروه دوم مشاهده شد (P>0.05). اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای اول و سوم در هیچکدام از پارامترهای تولیدمثلی مشاهده نشد. نتایج بدست آمده از تحلیل فراسنجه‌های خونی نشان داد سطوح گلوکز، استروژن و انسولین بین تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. به طور کلی نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد مصرف پیش‌ساز گلوکز تاثیری بر بهبود عملکرد PMSG ندارد.