1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانوکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد- یخ گشایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: نانو اکسیدروی، اسپرم قوچ، لسیتین سویا، انجماد
سال 1400
پژوهشگران امید ملکی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، رضا مسعودی(استاد راهنما)، محمد یحیائی(استاد مشاور)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)

چکیده

در این آزمایش، اثر افزودن غلظت های مختلف اکسید روی به شکل نانو اکسید روی (0، 50، 100 و 200 میکروگرم نانواکسید روی) و اکسید روی (100 میکروگرم) بر انجماد اسپرم قوچ در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه، نمونه های منی از پنج قوچ بالغ نژاد زندی با استفاده از مهبل مصنوعی جمع آوری شد و پس از آن در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا رقیق و پس از سردسازی در پایوت های 25/0 میلی لیتری منجمد شدند. جنبایی (CASA)، یکپارچگی غشاء (HOST)، اسپرم های غیر طبیعی (هانکوک)، فعالیت میتوکندریایی (رودامین)، یکپارچگی غشا (رنگ آمیزی ائوزین- نگروزین) پس از فرایند انجماد– یخ گشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که رقیق کننده حاوی 100 میکروگرم نانواکسید روی ( NZnO100) جنبایی کل و پیش رونده را در مقایسه با سایر تیمارهای NZnO50، NZnO200، ZnO100 و 0 (رقیق کننده بدون اکسید روی) به طور معنی داری افزایش داد. در فراسنجه های ریخت شناختی و یکپارچگی آکروزوم تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. همچنین، نتایج نشان داد که سلامت غشاء و زنده مانی اسپرم در رقیق کننده حاوی NZnO100 در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی داری افزایش یافت. اگرچه، نتایج ارزیابی فعالیت میتوکندری نشان داد که تفاوت معنی داری بین تیمار های NZnO50، NZnO100 و ZnO200 وجود نداشت. بنابراین، به نظر می رسد که افزودن 100 میکروگرم نانواکسید روی به رقیق کننده اسپرم قوچ نتایج بهتری در حفظ کیفیت و عملکرد اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و ذوب از خود نشان می دهد.