1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر گیاه تشنه داری بر عملکرد، برخی از فراسنجه های خونی و بافت شناسی ژئوژنوم روده بلدرچین ژاپنی در حال رشد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
: بافت شناسی، بلدرچین ژاپنی، گیاه تشنه داری، عملکرد
سال 1400
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد مشایخی ، مهدی خدایی مطلق ، ایمان حاج خدادادی ، محمد حسین مرادی

چکیده

به ­منظور بررسی مکمل سازی خوراکی پودر برگ گیاه سطوح مختلف گیاه تشنه داری ((Scrophularia Striata بر عملکرد و برخی از فراسنجه­ های خونی و بافت شناسی ژئوژنوم در بلدرچین ژاپنی در حال رشد از 400 قطعه جوجه ی بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica) سه ­روزه استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج گروه آزمایشی و چهار تکرار 20 قطعه ای انجام شد. تیمارها شامل: یک) تیمارشاهد، دو) تیمار حاوی آنتی بیوتیک فلاوفسفولیپول به ­میزان 0/40 درصد و تیمارهای سه، چهار و پنج، به­ ترتیب همان جیره شاهد به ­همراه یک، دو و سه درصد پودر گیاه تشنه­داری بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی داری نداشتند، اما خوراک مصرفی را افزایش دادند (0/05p<). در بررسی بافت ژژنوم اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها در رابطه با عمق کریپت وجود داشت (0/05p<). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه سطوح مختلف پودر گیاه تشنه داری اثر معنی داری بر سطح هورمون های جنسی در بلدرچین ژاپنی نداشت. همچنین سطوح مختلف آن سبب تغییرات در برخی از فراسنجه های ریخت­ شناسی روده ای و مصرف خوراک شد. اگرچه پودر گیاه تشنه داری به خصوص در سطح دو درصد، صفات وزن زنده و میزان مصرف خوراک در جنس نر را در دوره های مختلف بهبود بخشید، اما عملکرد جنس ماده را نتوانست بهبود بخشد.