1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی های بافتی بیضه، تخمدان و روده بلدرچین ژاپنی با جیره دارای پودر و اسانس کندر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بلدرچین ژاپنی، بیضه، تخمدان، کندر، مورفولوژی روده، هماتولوژی
سال 1400
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران مژگان محمودی ، مهدی خدایی مطلق ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی ، حسینعلی قاسمی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کندر بر رشد، هماتولوژی، ریخت شناسی روده و بافت شناسی بیضه و تخمدان در بلدرچین ژاپنی انجام پذیرفت. آزمایش با تعداد 450 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی در قالب کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار (15 جوجه در هر تکرار) صورت پذیرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه فاقد هرگونه افزودنی (تیمار شاهد) و جیره پایه حاوی آنتی بیوتیک باسیتراسین (تیمار 2)، g/kg 1 پودر کندر (تیمار 3)، g/kg2 پودر کندر (تیمار 4)، mg/kg 20 اسانس کندر (تیمار 5) و یا mg/kg40 اسانس کندر (تیمار 6). نتایج نشان داد که تعداد گلبول سفید خون در تیمار 5 نسبت به تیمار 2 و 4 افزایش معنی‎داری نشان داد (05/0>p). همچنین بافت همبند داخلی در بیضه در تیمار 6 نسبت به تیمار 4 افزایش معنی داری نشان داد (05/0>p). در مقابل هیچ اثر معنی داری از پودر یا اسانس کندر روی عملکرد رشد، هماتولوژی و فراسنجه های مورفولوژی روده، تخمدان و بیضه در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد (05/0