1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از سطوح مختلف گندم همراه با فرآوری های مختلف بر عملکرد، صفات لاشه و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی در حال رشد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بلدرچین، گندم، آنزیم، عملکرد، بافت شناسی
سال 1399
پژوهشگران ایمان حاج خدادادی(استاد راهنما)، حسینعلی قاسمی(استاد مشاور)، زهرا عسگری(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد مشاور)

چکیده

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ استفاده از سطوح مختلف گندم همراه با فرآوری مختلف بر عملکرد، صفات لاشه و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی در حال رشد به صورت کاملا تصادفی با آرایش 3×2 اجرا شد. این طرح شامل دو سطح گندم (ده درصد و سی درصد) و سه سطح فرآوری (همراه با آنزیم، اتوکلاو و بدون آنزیم) بود. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 560 بلدرچین سه روزه که تفکیک جنسیت نشده اند مورد استفاده قرار گرفت که ﺷﺎﻣﻞ هفت تیمار و چهار ﺗﮑﺮار و ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺎﻣل 20 ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاپنی ﺑﻮد. طول دوره پرورش تا 42 روزگی بود. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین افزایش وزن در 42 روزگی در بین تیمار کنترل و تیمار 15 درصد گندم همراه با آنزیم بود و کمترین افزایش را وزن تیمار 30 درصد گندم بدون آنزیم داشته است (05/0>P). اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک در دوره 21 تا 42 روزگی معنی دار بود (05/0P<) بدین صورت که تیمار کنترل کمترین ضریب تبدیل و تیمارهای حاوی گندم در سطوح 15 و 30 دارای بالاترین ضریب تبدیل خوراک بودند. در مورد وزن نسبی سینه و ران بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی دار بوده (05/0P<) و بالاترین وزن مربوط به تیمار کنترل و گندم 15 درصد با آنزیم و گندم 15 درصد با اتوکلاو بود و کمترین وزن نسبی را در سایر تیمار های آزمایشی بخصوص 30 درصد گندم مشاهده شد. تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری در کلسترول کل ایجاد نکردند (05/0P<) ولی این صفت بین دو جنس اختلاف معنی داری داشت (05/0P>) و جنس ماده دارای کلسترول کل سرم بالاتری نسبت به جنس نر بود. مساحت پرز دئودنوم تحت تاثیر معنی دار تیمارهای مختلف آزمایشی قرار گرفت (05/0P<). بطوری که در تیمارهای حاوی آنزیم با هر دو سطح گندم بالاترین میزان را داشتند و در سایر تیمارها بخصوص دو سطح گندم کمترین مقدار بوده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که بهترین عملکرد را تیمارهای کنترل و 15 درصد گندم همراه با آنزیم داشته اند.