1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پودر و اسانس درخت کندر (Boswellia sacra) بر رشد، وضعیت متابولیکی و آنتی اکسیدانی و جمعیت میکروبی روده باریک در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بلدرچین ژاپنی کندر فراسنجه های خونی عملکرد رشد میکروفلورای روده
سال 1399
مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مژگان محمودی ، مهدی خدایی مطلق ، حسینعلی قاسمی ، امیر حسین خلت آبادی فراهانی

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس حاصل از برگ درخت کندر بر میکروفلور روده و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی، آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار 1: جیره پایه فاقد افزودنی (شاهد)، تیمار 2: جیره پایه+ آنتی بیوتیک باسیتراسین، تیمار 3: جیره پایه+ 1 گرم پودر کندر در کیلوگرم جیره، تیمار 4: جیره پایه+ 2 گرم پودر کندر در کیلوگرم جیره، تیمار 5: جیره پایه+ 20 میلی گرم اسانس کندر در کیلوگرم جیره و تیمار 6: جیره پایه+ 40 میلی گرم اسانس کندر در کیلوگرم جیره بودند. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت گلوکز خون در تیمار 5 در مقایسه با تیمارهای 3 و 4 افزایش معنی داری نشان داد (05/0>p ). بیشترین غلظت لیپوپروتئین با چگالی بالا در خون پرنده های تیمار 4 مشاهده شد (0.05>p ). جمعیت گونه های بیفیدوباکتریوم در تیمارهای 2، 3، 5 و 6 نسبت به تیمارهای شاهد و 4 افزایش معنی داری را نشان داد (0.05>p ). افزایش جمعیت گونه های لاکتوباسیلوس در تیمارهای 3 و 6 در مقایسه با تیمارهای شاهد، 2، 4 و 5 مشاهده شد (0.05>p ). همچنین در تیمارهای 3 و 6 افزایش جمعیت گونه های استرپتوکوکوس در مقایسه با تیمار 4 مشاهده شد (0.05>p ). در مجموع، نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از افزودنی اسانس حاصل از برگ درخت کندر در غلظت 40 میلی گرم در کیلوگرم جیره توانست جمعیت میکروبی روده را بهبود بخشد.