1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر توازن کاتیون- آنیون مثبت و منفی در جیره تلیسه های هلشتاین نزدیک زایش بر عملکرد، متابولیت های خونی و ایمنوگلوبولین های آغوز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مکمل آنیونیک، اختلاف کاتیون - آنیون جیره، تلیسه انتظار زایش، ایمنی آغوز
سال 1398
مجله علوم دامي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران وحید غلامحسینی ، مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی خدایی مطلق ، محمد حسین مرادی

چکیده

استفاده از مکمل های آنیونیک در جیره تلیسه های آبستن به منظور ایجاد توازن کاتیون- آنیون منفی در جیرهنویسی گاوهای شیری همچنان سئوال برانگیز است. به این منظور تعداد 12 رأس تلیسه آبستن هلشتاین 7 ± 21 روز مانده به زایش در جایگاه های انفرادی در قالب طرح کاملاً تصادفی به یکی از دو تیمار آزمایشی اختصاص یافتند (هر تیمار با 6 تکرار). تیمارها شامل: 1) جیره با اختلاف DCAD برابر 165+ میلی اکی والان بر کیلوگرم و 2) جیره با DCAD برابر 85- میلی اکی والان بر کیلوگرم بودند. ماده خشک مصرفی انفرادی، آغوز تولیدی و ایمنوگلوبولین های آغوز، شیر و ترکیبات آن، به همراه متابولیت های خونی (پیش و پس از زایش) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد ماده خشک مصرفی دام ها تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. pH خون در قبل از زایش در تیمار با DCAD منفی کاهش یافت. در بین متابولیت های خون، تنها غلظت کلسیم خون در تیمار با DCAD منفی افزایش یافت و این در حالی بود است که تیمار با DCAD مثبت نیز افت کلسیم را تجربه نکرد. مقدار آغوز تولیدی، چربی و پروتئین شیر، ایمنوگلوبولین های M و A آغوز، امتیاز وضعیت بدنی دام ها تحت تاثیر قرار نگرفتند. تنها ایمنوگلوبولین Gدر خون و آغوز مربوط به تلیسه های مصرف کننده جیره با DCAD منفی افزایش داشت. به طور خلاصه نتایج نشان داد ایمنوگلوبین G در سرم و آغوز تلیسه هایی که جیره با DCAD منفی دریافت کرده بودند افزایش نشان داد و پژوهش های بیشتری به منظور بررسی تاثیر DCAD منفی بر تلیسه های انتظار زایش که درگیر شرایط تنش می باشند قابل بررسی و مطالعه نیز می باشد.