1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تزریقin vivo یک مکمل آنتی اکسیدانی سنتتیک در جوجه های گوشتی یک روزه و تغذیه مجدد آن حین دوره، بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: جوجه گوشتی، آنتی اکسیدان، آنزیم آنتی اکسیدانی، تزریق، سیستم ایمنی
سال 1398
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، حسینعلی قاسمی(استاد مشاور)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی(استاد مشاور)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریقin vivo یک مکمل آنتی اکسیدانی سنتتیک در جوجه های گوشتی یک روزه و تغذیه مجدد آن حین دوره، بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک انجام گرفت. در این طرح با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 4 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار حاوی 10 قطعه ای جوجه گوشتی، انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 4 دز تزریق در جوجه های یکروزه (شاهد یا تزریق سرم خوراکی، 3، 6 و 9 میکرولیتر مکمل آنتی اکسیدانی سنتتیک در 100 میکرولیتر آب) و 2 سطح مصرفی ماده آنتی اکسیدانی سنتتیک که حاوی عصاره گیاهان زنیان، آویشن و باریجه در آب آشامیدنی طی دوره پرورش (0 و توصیه شده) در نظر گرفته شد. سطح توصیه شده، 25/ 0میلی لیتر در 1 لیتر آب برای روزهای 1 تا 5 روزگی و 25/0 میلی لیتر در 1 لیتر آب طی روزهای 15 تا 20 روزگی بود. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد سطح تزریق 3/0 میکرولیتر آنتی اکسیدان اثر مثبتی بر صفات لاشه، اندام های داخلی و تعداد گلوبول های قرمز خون داشت، این سطح از تزریق و همچنین سطح 6/0 میکرولیتر تزریق تاثیر منفی بر سطح کلسترول و LDL خون را سبب شد. مصرف آنتی اکسیدان به صورت خوراکی اثر مثبت بر جمعیت تفریقی گلوبول های سفید (درصد لنفوسیت، نسبت لنفوسیت به هتروفیل و درصد بازوفیل)، سطح HDL خون و TAC داشت. اثر متقابل سطح تزریق 3/0 میکرولیتر با مصرف خوراکی آنتی اکسیدان سبب بهبود بازدهی لاشه شد و اثر متقابل سطح 9/0 میکرولیتر تزریق با مصرف خوراکی آنتی اکسیدان افزایش معنی‎داری بر هورمون T3 داشت. به طور کلی مصرف این مکمل آنتی اکسیدانی اثر مثبتی بر وزن لاشه، اندام داخلی، صفات ایمنی، وضعیت آنتی اکسیدانی و هورمون های تیروئیدی داشت.