1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه های خونی بره
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بره، عصاره آویشن و فراسنجه خون
سال 1398
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، محمد حسین مرادی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر گاواژ عصاره آویشن بر برخی از فراسنجه های ایمنی در بره های نژاد فراهانی در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک انجام شد. در این مطالعه تعداد 15 رأس بره ماده در سه گروه به مدت چهل روز شامل: تیمار یک (شاهد): گاواژ آب مقطر؛ تیمار دو: گاواژ یک سی سی عصاره آویشن؛ تیمار سه: گاواژ دو سی سی عصاره آویشن. دو بار خونگیری از بره ها انجام شد و سپس فراسنجه های هماتولوژی و ایمنوگلوبولین جی سنجش شد. داده ها با طرح کامل تصادفی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که عصاره آویشن سبب افزایش گلبولهای سفید خون (01/0p<).و همچنین افزایش سطح ایمنوگلوبولین G (01/0p<) بطور معنی داری شد. همچنین آنزیم کبدی AST نیز پس از گاواژ عصاره آویشن بطور معنی داری کاهش یافت (05/0p<). به نظر می رسد عصاره آویشن بتواند سبب بهبود سیستم ایمنی در بره ها شود.