1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر گیاه تشنه داری بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و بافت شناسی ژئوژنوم در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بلدرچین، گیاه تشنه داری، فراسنجه های خونی، بافت شناسی، ژئوژنوم
سال 1398
پژوهشگران محمد مشایخی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، ایمان حاج خدادادی(استاد مشاور)، محمد حسین مرادی(استاد مشاور)

چکیده

پزوهش حاضر در پاییز 1396 در ایستگاه تحقیقاتی مزرعه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک انجام شد. برای این آزمایش از طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و هر تیمار چهار تکرار بیست قطعه ایی بلدرچین ژاپنی سه روزه انجام گرفت که تیمارها شامل : تیمار یک شاهد، تیمار دو حاوی آنتی بیوتیک فلاوفسفولیپول به میزان 40/0 درصدر و تیمارهای سه و چهار و پنج به ترتیب 1، 2 و 3 درصد پودر گیاه تشنه داری در جیره می باشند. در 43 روزگی یک جوجه به صورت تصادفی از هر تکرار انتخاب شده و پس از خونگیری برای بررسی فراسنجه ها کشتار شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایش بر افزایش وزن و ضریب تبدیل تاثیر معنی داری نداشتند اما بر خوراک مصرف موثر بوده اند (p<0.05) همچنین مشخص شد که تیمارهای آزمایش بر هیچکدام از صفات لاشه تاثیر معنی داری نداشته اند. اما در بررسی یاخته شناسی خون مشخص شد که تغذیه با سطح بالای پودر گیاه تشنه داری سبب افزایش هموگلوبین خون می شود و در باقی فراسنجه های خونی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در بررسی بافت ژژنوم نتایج آزمایش اختلاف آماری معنی داری را در رابطه با عمق کریپت نشان داد (p<0.05) نتیج این بررسی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پدر گیاه تشنه داری اثر معنی داری بر خصوصیات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و سطح هورمون های جنسی در بلدرچین های ژاپنی نداشت. ولی سطوح مختلف آن سبب تغییرات در هموگلوبین خون پرنده همچنین برخی فراسنجه های ریخت شناسی و مصرف خوراک می گردد.