1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر اشکال مختلف کندر بر خصوصیات میکروفلورای روده و برخی فراسنجه های ایمنی در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بلدرچین، کندر، فراسنجه های خونی، میکروفلورای روده
سال 1397
پژوهشگران زهرا محمودی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی(استاد مشاور)، حسینعلی قاسمی(استاد مشاور)

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کندر بر خصوصیات میکروفلورای روده و برخی فراسنجه های ایمنی در بلدرچین ژاپنی، آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. آزمایش با تعداد 450 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی در قالب کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار (25 جوجه در هر تکرار) صورت پذیرفت و تیمارها شامل: تیمار یک (تیمار شاهد)؛ جیره پایه، تیمار دو؛ آنتی بیوتیک باسیتراسین، تیمار سه؛ g/kg 1 پودر کندر، تیمار چهار؛ g/kg2 پودر کندر، تیمار پنج؛ mg/kg 20 اسانس کندر، تیمار ششم؛ mg/kg40 اسانس کندر. نتایج نشان داد که گلوکز در تیمار پنج نسبت به تیمارهای سه و چهار افزایش معنی داری داشت (05/0>P). تری گلیسیرید در تیمار شش نسبت به تیمار سه افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P). بیشترین مقدار لیپوپروتئین با چگالی بالا، در تیمار چهار مشاهده شد (05/0>P). گلبول سفید در تیمار پنج نسبت به تیمار دو و چهار افزایش معنی‎داری نشان داد (05/0>P). نسبت هتروفیل به لنفوسیت در بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0.P). عمق کریپت در تیمار شش نسبت به آنتی بیوتیک افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P). همچنین بافت همبند داخلی در بیضه در تیمار شش نسبت به تیمار چهار افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P). هیچ یک از تیمارهای آزمایشی بر روی بافت تخمدان تأثیر معنی داری نداشتند. بیفیدوباکتریوم تیمارهای دو، سه، پنج و شش نسبت به تیمار شاهد و تیمار چهار افزایش معنی داری را نشان دادند (05/0>P). لاکتوباسیلوس بین تیمارهای تیمار شش و سه نسبت به تیمار شاهد، دو، چهار و پنج افزایش معنی داری مشاهده شد (05/0>P). استرپتوکوکوس بین تیمارهای شش و سه نسبت به تیمار چهار افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P).