1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطح اختلاف کاتیون- آنیون جیره غذایی بر متابولیتهای خونی و وضعیت ایمنی آغوز تلیسههای آبستن هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مکمل آنیونیک، اختلاف کاتیون - آنیون جیره، تلیسه انتظار زایمان، ایمنی آغوز
سال 1397
پژوهشگران وحید غلامحسینی ، مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی خدایی مطلق ، محمد حسین مرادی

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر تفاوت کاتیون-آنیون مثبت و منفی در تلیسه های آبستن بر متابولیت های خون و وضعیت ایمنی آغوز انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 10 رأس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین 21 روز مانده به زمان زایش مورد انتظار، در قالب طرح کاملا تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند. داده های مصرف خوراک به صورت روزانه در قبل و بعد زایش اندازه گیری شد. تیمارهای آزمایشی حاوی جیره پایه کاملا مشابه بود و تفاوت آن ها تنها در تفاوت آنیون کاتیون جیره بود که بر این اساس دو تیمار وجود داشت که شامل: 1) جیره کلوزآپ با DCAD مثبت و 2) جیره کلوزآپ با DCAD منفی. منفی کردن DCAD توسط مکمل آنیونیک حاوی گوگرد و کلر ایجاد گردید. جیره بعد زایش در دو تیمار مشابه بود. نمونه آغوز بعد زایش جهت اندازه گیری ایمنوگلوبین آغوز تهیه گردید. نمونه های خون از سیاهرگ دمی و نمونه شیر جهت اندازه گیری چربی و پروتئین جمع آوری شد. نتایج نشان داد ماده خشک مصرفی دام ها در قبل و بعد زایش تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. همچنین نتایج نشان داد DCAD منفی سبب بهبود وضعیت کلسیم خون شد اما بر بیشتر متابولیت های خون تاثیری نداشت. مقدار آغوز تولیدی، چربی و پروتئین شیر، امتیاز وضعیت بدنی، زمان خروج جفت و ایمنوگلوبین هایM و A آغوز در بین دو تیمار معنی دار نبود. ایمنوگلوبین G در آغوز مربوط به تلیسه های مصرف کننده جیره با DCAD منفی افزایش معنی داری نشان داد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مکمل آنیونیک (DCAD منفی شده) در تلیسه های کلوزآپ تنها سبب بهبود غلظت ایمنوگلوبین G در آغوز گردید ولی بر فراسنجه های تولیدی و بیشتر متابولیت های خونی تاثیری نداشت.