1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ترکیب PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
همزمانی فحلی، PMSG، GnRH، میش فراهانی
سال 1396
پژوهشگران علی کمانی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، محمد حسین مرادی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر ترکیبی PMSG و GnRH در برنامه همزمانی فحلی در فصل تولید مثل در میش های نژاد فراهانی بود. 40 رأس میش نژاد فراهانی با میانگین وزنی 55/0±97/48 کیلوگرم و میانگین نمره وضعیت بدنی 3/0±04/3 برای همزمانی فحلی به مدت 10 روز سیدرگذاری شده و در روز صفر، 2 میلی لیتر PGF2α به آن ها تزریق شد و به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم بندی شدند.گروه شاهد (10=n) هیچ تیماری دریافت نکردند. میش های گروه 2 همزمان با سیدر برداری به مقدار 150 واحد هورمون PMSG و 1 میلی لیتر بوسرلین استات که آگونیست هورمون GnRH است را بصورت عضلانی تزریق شدند. میش های گروه 3 همزمان با سیدر برداری به مقدار 100 واحد هورمون PMSG و 2 میلی لیتر بوسرلین استات بصورت عضلانی تزریق شدند. میش های گروه 4 همزمان با سیدر برداری به مقدار 300 واحد هورمون PMSG و 5/0 میلی لیتر بوسرلین استات بصورت عضلانی تزریق شدند. بعد از سیدربرداری میش ها فحل یابی شدند و با قوچ های نژاد فراهانی جفت گیری کردند. پس از زایمان فراسنجه هایی مورد بررسی قرار گرفت. نرخ فحلی در تمام گروه ها یکسان بود P˃0.05)). بیشترین چند قلوزایی برای گروه 4 بود (7/1 بره به ازای هر میش) که با تمام گروه ها تفاوت معنی داری داشت P˂0.05)). نرخ آبستنی یکسانی بین تیمار ها مشاهده شد P˃0.05)). میزان گلوکز و پروژسترون گروه 4 که حاوی 300 واحد PMSG و 5/0 میلی لیتر GnRH بوده، به طور معنی داری پایینتر از 3 گروه دیگر بود P˂0.05)). تفاوت معنی داری بین وزن بره های متولد شده دیده نشد. تفاوت معنی داری در میزان سقط و مرده زایی بین تیمار ها وجود نداشت P˃0.05)). نتایج مطالعه نشان داد که استفاده ترکیبی از دو هورمون PMSG و GnRH در برنامه همزمانی فحلی می تواند نرخ بره زایی را نزدیک 7/0 بالاتر ببرد.