1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مصرف دهانی آویشن بر گلبول سفید و ایمنوگلوبولین G
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بره، عصاره آویشن و ایمنی.
سال 1396
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، محمد حسین مرادی

چکیده

در این مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف دهانی عصاره آویشن بر برخی از فراسنجه های ایمنی در بره های نژاد فراهانی در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک انجام شد. در این مطالعه تعداد 15 رأس بره ماده در سه گروه به مدت چهل روز شامل: تیمار یک (شاهد): مصرف دهانی آب مقطر؛ تیمار دو: مصرف دهانی یک سی سی عصاره آویشن؛ تیمار سه: مصرف دهانی دو سی سی عصاره آویشن. دو بار خونگیری از بره ها انجام شد. فراسنجه های هماتولوژی و ایمنوگلوبولین جی سنجش شد. داده ها با طرح کامل تصادفی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که عصاره آویشن سبب افزایش گلبولهای سفید خون (01/0p<) و همچنین افزایش سطح ایمنوگلوبولین G (01/0p<) بطور معنی داری شد.