1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات متقابل شکل فیزیکی خوراک آغازین با تغذیه علوفه یونجه بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بهره وری خوراک، علوفه یونجه،پاراکراتوزیس شکمبه،pHشکمبه،پلت،آردی زبر
سال 1395
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد مشاور)، مهدی میرزائی (علوم دامی)(استاد مشاور)، محمدرضا نیلیه(دانشجو)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد راهنما)

چکیده

اثر ساینده جایگزین نمودن علوفه در خوراک آغازین برای شکمبه گوساله ها شناسایی شده است.پژوهش حاضر به بررسی اثرات شکل فیزیکیخوراک آغازین آردی در مقابل خوراک آغازین پلت و یونجه برای بررسی عملکرد گوساله های شیرخوار پرداخته است.44 گوساله هولشتاین با سن 3 روزگی و متوسط وزن 9/ 39کیلوگرم در آرایش 2×2 فاکتوریل با عوامل سطح علوفه 0 و 15%(علوفه یونجه بر اساس ماده خشک)با فرم فیزیکی خوراک آغازین آردی زبر در مقابل پلت مورد استفاده قرار گرفت.گوساله ها به صورت تصادفی به تیمار ها اختصاص یافتند و به شکل انفرادی نگهداری شدند.(11 گوساله در هر تیمار که شامل 6 نر و 5 ماده بود)تیمار ها شامل:1-خوراک آغازین آردی زبر بدون یونجه 2-خوراک آغازین آردی زبر با حضور علوفه یونجه 3-خوراک آغازین پلت بدون حضور علوفه یونجه 4-خوراک آغازین پلت با حضور علوفه یونجه . در طول مطالعه مصرف شیر برای گوساله ها مشابه بود.گوساله ها در 60 روزگی شیرگیری شدند.اما مطالعه تا سن 74 روزگی ادامه داشت.نتایج نشان می دهد که ارائه علوفه یونجه بر میزان مصرف خوراک بی اثر بوده ، با این حال بعد از شیرگیری خوراک آغازین پلت دارای میزان مصرف خوراک کمتر در مقایسه با خوراک آغازین آردی زبر(01/0P<)و در کل دوره می باشد(02/0P=) .رابطه بین علوفه و فرم فیزیکی خوراک آغازین هم در مورد ADG (09/0P=)و هم در مورد بازدهی خوراک (08/0P=)تمایل به معنا داری داشت.اگر چه گنجاندن علوفه در گوساله های تغذیه شده با خوراک آغازین فرم پلت در پیش از شیرگیری از کاهش pHشکمبه جلوگیری نمود (01/0P<)،اما در بعد از شیر گیری کاهش pHشکمبه را به همراه داشت(01/0P=).با ارائه علوفه در خوراک آغازین مدت زمان نشخوار تحت تاثیر قرار گرفت و باعث افزایش زمان نشخوار در هر دو فرم خوراک آغازین گردید. (01/0P<).در بین پارامتر های رشد اسکلتی تنها سایز دور شکم با گنجاندن علوفه در خوراک آغازین تحت تاثیر قرار گرفت. (01/0P<) نیتروژن اوره ای خون گوساله های تغذیه شده با علوفه یونجه در بعد از شیر گیری افزایش یافت (02/0P=).فعالیت ASTدر جیره های به فرم پلت افزایش یافت. (03/0P=)با توجه به الگوی تخمیر شکمبه فرم پلت افزایش VFAکل (01/0P=)افزایش غلظت اسید بوتریک و والریک (01/0P<) در مایه شکمبه را به همراه داشت.با این حال افزایش غلظت استات را در فرم خوراک آغازین آردی زبر مشاهده نمودیم(01/0P<).گنجاندن علو