1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله نر هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تجزیه پذیری پروتئین در شکمبه، گوساله در حال رشد و پروتئین عبوری
سال 1393
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد راهنما)، حسین کریمی دائینی(دانشجو)، محمد حسین مرادی(استاد مشاور)

چکیده

مطالعه حاضر تاثیر افزایش سطح پروتئین مصرفی نسبت به دامنه توصیه شده توسط NRC، با استفاده از منبع پروتئین قابل تجزیه (RDP) و یا غیر قابل تجزیه در شکمبه (RUP) را بر عملکرد، متابولیت های خونی، هورمون انسولین و آنزیم های کبدی گوساله های نر در حال رشد هلشتاین را مورد مقایسه قرار داده است. تعداد 36 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن 7/167 و میانگین سن 21 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار (12 راس دام در هر تیمار) قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل؛ 1) جیره شاهد (CON) که با سطح پایه پروتئین در دامنه توصیه شده NRC بود (18/13 درصد)؛ 2) سطح پروتئین 9/14 درصد تامین شده با منبع پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP)؛ 3) سطح پروتئین 9/14 درصد تامین شده با منبع پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه (RUP). کنجاله سویا به عنوان منبع RDP و پودر گوشت به عنوان منبع RUP در نظر گرفته شدند. طول دوره آزمایشی 9 هفته بود. نتایج نشان داد که خوراک مصرفی و افزایش وزن گوساله ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0