1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین انرژی متابولیسمی ضایعات خرما و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغ ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شترمرغ - خرمای ضایعاتی - عملکرد رشد
سال 1395
پژوهشگران صادق نجفی ، حسینعلی قاسمی ، ایمان حاج خدادادی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

دو آزمایش به منظور تخمین انرژی متابولیسمی خرمای ضایعاتی غیر قابل استفاده در خوراک انسان و اثر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغها انجام گرفت. در آزمایش اول اندازهگیری مقادیر انرژی قابل متابولیسم ظاهری ( AME ( ضایعات خرما با استفاده از روش نشانگر خاکستر نامحلول در اسید و جمع آوری کل فضولات انجام شد که مقادیر به دست آمده برای این دو روش در سطح 04 درصد به ترتیب فضولات به ترتیب 3553/9 و 3113/8 کیلوکالری برکیلوگرم بود. مقدار انرژی متابولیسمی تصحیح شده بر حسب ذخیره صفر نیتروژن ) AMEn ( در دو روش مذکور در سطح 04 درصد به 3015/ ترتیب 5 و 3095/7 کیلوکالری برکیلوگرم بدست آمد. در آزمایش دوم از تعداد 31 قطعه شترمرغ 1 ماهه در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور اثرات سطوح مختلف ضایعات خرما )صفر، 14 و 34 درصد( بر عملکرد رشد جوجه شترمرغها مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار تمام جیرههای آزمایشی حاوی پروتئین و انرژی برابر بودند. اگرچه نتایج آزمایش هیچ تاثیر معنیداری از ضایعات خرما بر فراسنجههای عملکرد رشد )وزن نهایی بدن، افزایش 4/ وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراکی( نشان ندادند ) 45 P> (، اما تیمار 14 درصد ضایعات خرما تمایل به افزایش =4/ وزن روزانه را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ) 481 P (. نتیجهگیری کلی آزمایش نشان داد که استفاده از ضایعات خرما بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد میتواند تا 34 درصد در جیره غذایی شترمرغ مورد استفاده قرار گیرد.