1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پوست پسته بر برخی فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پوست پسته، قوچ، اسپرم
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی ژندی ، مهدی کاظمی بنچناری ، محمد حسین مرادی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر پوست پسته روی برخی از فراسنجه های خونی در بره های نژاد فراهانی انجام شد. پانزده بره نر در سه گروه پنج رﺃسی به عنوان گروه کنترل و گروه های آزمایشی در قالب طرح کاملاَ تصادفی انتخاب شدند. مقدار پوست پسته در گروه کنترل، تیمار یک و تیمار دو به ترتیب صفر، 5/12 و 25 درصد جیره را تشکیل می داد. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و کنترل هیچ گونه تفاوت معنی دار بین متابولیت های خونی شامل گلوکز، آلانین آمینوترانسفراز، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، VLDL،BUN و آلکالین فسفاتاز مشاهده نمی شود. اما در آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلبومین و پروتئین کل دارای تفاوت معنی داری بین تیمار دو و سایر گروه های آزمایشی بود مشاهده شد (01/0P<). میزان مصرف ماده خشک با افزایش پوست پسته در تیمار دو بطور معنی داری کاهش یافت اما در تیمار یک اثر معنی داری بین گروه کنترل و تیمار یک مشاهده نشد (001/0P<). بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد که با افزایش سطح پوست پسته به 25 درصد، کاهش معنی داری در ماده خشک مصرفی مشاهده می شود.