1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل‌سازی مسیریابی بهینه‌ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، مسیریابی بهینه، بافت سلولی سر و گردن، الگوریتم‌های مختلف مسیریابی، میکروسکوپ نیروی اتمی.
سال 1402
مجله نشریه علمی انجمن مهندسان مکانیک ایران
شناسه DOI
پژوهشگران زهره مرادی ، خسرو خاندانی ، معین طاهری ، مهدی مدبری فر

چکیده

چکیده: میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از ابزارهای جدید کاربردی در حوزه‌ی نانوتکنولوژی است که در نانومنیپولیشن مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی از این پژوهش مدل‌سازی مسیریابی بهینه‌ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن و حرکت ذرات با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا به انجام کار تجربی و تصویربرداری از بافت سلولی سرطانی سر و گردن، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخته‌ شده است. پس ‌از آن، این تصاویر مورد بررسی و تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته و سپس با استفاده از الگوریتم‌های مختلف مسیریابی، شامل الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده، مسیر بهینه جهت انجام فاز دوم نانومنیپولیشن، استخراج ‌شده است. نتایج به دست آمده حاکی از بهینه شدن مسیر در فاز دوم نانومنیپولیشن جهت کاربرد درجابه‌جایی ذرات است.