1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کارگزارهای تک انتگرالگیر مرتبه کسری، سیستم چند کارگزاره، اجماع، همگرایی زمان ثابت
سال 1402
مجله نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
شناسه DOI
پژوهشگران حسین زمانی ، وحید جوهری مجد ، خسرو خاندانی

چکیده

مسئله اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر حافظه با استفاده از انتگرال و مشتق کسری ریمان- لیوویل در دینامیک کارگزاران در نظر گرفته شده است. به منظور همگرایی کارگزاران، یک پروتکل کنترل مرتبه کسری مبتنی بر سیگنال خطای بین کارگزاران همسایه ارائه شده است. با استفاده از قضیه پایداری لیاپانوف، یک تابع لیاپانوف معرفی شده که نشان می‌دهد کارگزاران طی یک زمان نشست مشخص همگرا شده و یک حد بالا برای آن زمان نشست تعیین می‌شود. مزیت حد معرفی شده برای زمان نشست وابسته نبودن آن به شرایط اولیه کارگزاران است. در نهایت شبیه‌سازی‌هایی برای تایید روش معرفی شده ارائه شده است.