حسین زمانی

صفحه نخست /حسین زمانی
حسین زمانی
نام و نام خانوادگی حسین زمانی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Fixed-time sliding-mode distributed consensus and formation control of disturbed fractional-order multi-agent systems ISA Transactions
2 اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
3 Formation tracking control of fractional-order multi-agent systems with fixed-time convergence Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering