1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل اجماع سیستم های فازی گرانولی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
محاسبات فازی، عدم قطعیت فازی، اجماع سیستم های چندعاملی فازی، دینامیک فازی، توپولوژی فازی.
سال 1401
پژوهشگران راضیه عبداللهی پور(دانشجو)، علی اکبر جلالی(استاد راهنما)، خسرو خاندانی(استاد مشاور)

چکیده

یک سیستم چندعاملی شامل مجموعه ای عامل مستقل با توانایی ها و مهارت های خاص است که برای برآورده کردن اهداف سیستم با توجه به ساختار ارتباطی شان در محیط می توانند باهم تعامل و همکاری داشته باشند. با توجه به اهمیت روزافزون و رو به گسترش سیستم های چندعاملی، مطالعه بر روی این سیستم ها و پیاده سازی روش های مختلف کنترلی بر روی آن ها افزایش یافته است. یکی از عمده ترین مسائل مورد بحث در این سیستم ها مسئله اجماع است که به مفهوم رسیدن عامل ها به تصمیم مشترک بر مبنای اطلاعات توزیع شده است. در بسیاری از کاربردها دینامیک عامل ها را به صورت خطی در نظر می گیرند، درحالی که ممکن است مدل واقعی سیستم دقیقاً خطی نباشد و دارای عدم قطعیت باشد. همچنین توپولوژی ارتباطی میان عامل ها به صورت یک گراف وزن دار نمایش داده می شود که در عمل وزن های اختصاص داده شده به یال های گراف، ممکن است دارای عدم قطعیت باشد. به دلیل آنکه منطق فازی به عنوان ابزاری مؤثر برای بیان عدم قطعیت شناخته شده است، در این رساله عدم قطعیت موجود در سیستم مذکور به صورت اعداد فازی در نظر گرفته می شود. هدف از این پژوهش ارائه پروتکل کنترلی برای سیستم های چندعاملی خطی فازی می باشد. در ابتدا به مبانی ریاضی مورد نیاز پرداخته شده است. برای این منظور مفهوم جدید سطح اجماع فازی، قضیه دیسک گرشگورین فازی، ارائه پاسخ قطعی برای LMI فازی و اثبات وجود بهره فیدبک حالت قطعی برای سیستم خطی فازی کنترل پذیر گرانولی ارائه شده-است. قضیه دیسک گرشگورین فازی می تواند در مسائلی که دارای عدم قطعیت فازی در توپولوژی باشند، مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از مبانی ریاضی ارائه شده، برای سیستم چندعاملی با دینامیک خطی دارای عدم قطعیت فازی در دینامیک عامل ها و همچنین برای سیستم چندعاملی با دینامیک خطی دارای عدم قطعیت فازی در توپولوژی ارتباطی میان عامل ها پروتکل اجماع ارائه شده است. در نهایت برای سیستم چندعاملی با دینامیک خطی و گراف سوئیچینگ که هم زمان هم در دینامیک عامل ها و هم در توپولوژی ارتباطی میان عامل ها عدم قطعیت فازی وجود داشته باشد، پروتکل اجماع ارائه شده است. ثابت شده است که که پروتکل پیشنهادی می تواند سیستم را به اجماع برد و در این اثبات از اثبات وجود پاسخ قطعی برای LMI فازی استفاده است. در واقع ارائه پاسخ قطعی برای LMI فازی یکی از نتایج این رساله ا