1403/02/29
حسن خلیلی

حسن خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2839-4158
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54793205600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Neutrino and Antineutrino captures on 18O within QRPA models mahsa Mohammadzade, Hasan Khalili, Arturo Samana, Santos Mateus, Cesa Barbero, S. B Duarte (2023)
The astrophysical S-factor of proton radiative capture on triton Hasan Khalili, mahsa Mohammadzade (2021)
d-alpha Radiative capture process by effective field theory Shahla Nahidinejad, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili (2020)
Astrophysical S-factor of the d(alpha;gamma )6Li process by effective field theory Shahla Nahidinejad, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili (2020)
CuFe2O4 magnetic nanoparticles to improve the ionic transfer properties of electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane Seyed mohsen Hosseini, Mina Aliabadi Farahani, Hasan Khalili, Bart Van der Bruggen, Mahsa Nemati, ALI AHMADI, Zahra Rajabi (2019)
CuFe2O4 magnetic nanoparticles to improve the ionic transfer properties of electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane Seyed mohsen Hosseini, Mina Aliabadi Farahani, Hasan Khalili, Bart Van der Bruggen (2019)
Charge radius of the 13N* proton halo nucleus with Halo Effective Field Theory M Mosavi Khansari, Hasan Khalili, Hossein Sadeghi (2017)
Three-body calculation of Be double-Lambda hypernuclei Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Shahla Nahidinejad (2014)
astrophysical s-factor of the 12 c(α,γ)16 o reaction at solar energies Hossein Sadeghi, Reza Ghasemi, Hasan Khalili (2014)
Effective Permittivity of Metal–Dielectric Plasmonics Nanostructures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost, S Nezamdost (2014)
مقاله ارائه‌شده
بررسی نرخ واکنش برای واکنش 17O(p,g)18Fدر انرژی‌های پایین معصومه دالوند، حسن خلیلی، شهلا ناهیدی نژاد (1402)
بررسی واکنش 12Be(/nue, e)12B درانرژی های اخترفیزیکی مهسا محمدزاده، حسن خلیلی (1396)
sub-wavelength refractive index in metamaterials Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost, Seyed Abdolali Zolanvari (2011)
surface plasmon metallic nano-rings and nano-particles as a component of nano-circuits Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
کتاب
آزمایش های فیزیک پایه شهلا ناهیدی نژاد، حسن خلیلی (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی واکنش 18O(νe,e-)18F درانرژی های پایین حسن خلیلی، مهسا محمدزاده (1397)
فرآیند 3H(α,γ)7Li درانرژی های اخترشناسی حسین صادقی، حسن خلیلی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • هسته ای نظری
بیشتر