1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رمز گشایی از مضمون شکار در هفت پیکر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رمز ، هفت پیکر ،نظامی ،تلمیح
سال 1398
مجله شعر پژوهي (بوستان ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، محسن ذوالفقاری ، جلیل مشیدی ، حمید غلامی

چکیده

مفاهیم اسطور های به دلیل گستردگ یشان در عمق ساختارهای ذهنی انسان، قسمت وسیعی از زی رساخ تهای وجودی ما را تشکیل داد هاند. شکار نیز به منزل هی آیینی بنیادین و دیرینه و به دلیل شاخص ههای اسطور های در دایر هی مفاهیم اسطور های م یگنجد. از جهتی مثنوی هف تپیکر سراسر مشحون از رمز و نمادهای اسطور های است که در برخی موارد با شکار پیوندی وثیق برقرار م یکند. از دیدگاه رویکرد اسطور هشناختی، بهرام در هف تپیکر تنها به دلیل آن که مؤلف ههای شخصیت شکارگر اسطور های دارد، در پی رسیدن به جایگاه ابرمرد است. این مقاله علاو هبر آن که شکار را مفهومی اسطور های م یداند، از این رویکرد نیز زوایای نهانی داستان و شناخت عمی قتر آن را بر اساس اسطوره شکار نشان م یدهد و بر آن است که هر زمان پیامی بنیادین یا رخدادی عظیم در راه است، از رهگذر ا سطور هی شکار، انتقال پیام صورت م یپذیرد.