1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مخلوط یونهای روی و منگنز به اشکال مختلف بر مراحل مختلف رشد یک رقم لوبیا با اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات اکسید روی، نانوذرات اکسید منگنز، مخلوط، بذرمال
سال 1394
پژوهشگران محمدرضا سنگی(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد راهنما)، فرزاد بامداد(استاد مشاور)، ندا اشتری(دانشجو)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کود روی و منگنز و مخلوط آنها بر خصوصیات رویشی و عملکرد یک رقم لوبیا چیتی به دو روش