1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مخلوط یونهای روی و منگنز به اشکال مختلف (کمپلکس روی و منگنز با EDTA)، نانو ذرات اکسید روی و منگنز) بر مراحل مختلف رشد یک رقم لوبیا با اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات اکسید منگنز و روی,کیلیت منگنز,بذر مال,محلول پاشی,لوبیا چیتی
سال 1394
پژوهشگران محمدرضا سنگی(استاد راهنما)، فرزاد بامداد(استاد مشاور)، مجید مهدیه(استاد راهنما)، ندا اشتری(دانشجو)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کود روی و منگنز.........