1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل کاربردی فناوری های آموزشی در جهت افزایش یادگیری دانش آموزان به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فناوری های آموزشی، ارائه مدل، یادگیری دانش آموزان، مدلسازی ساختاری تفسیری
سال 1399
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد راهنما)، سحر خانجانی وشکی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کاربردی فناوری های آموزشی در جهت افزایش یادگیری دانش آموزان بود. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان فعال در زمینه آموزش و پرورش بودند. تعداد نمونه 10 نفر از خبرگان بودند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به کمک نرم افزار Matlab جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد عامل های استفاده از کلاس های مجازی، پرینت سه بعدی، موزه های علم و فناوری و حقیقت مجازی در ارتباط با موضوع پژوهش از اثرپذیری بیشتری برخوردارند و در مقابل عامل های دیگر تلفن همراه هوشمند جهت یادگیری، ابزار های الکترونیکی(گجت ها) ابزار های الکترونیکی(گجت ها)، استفاده از بازی های آموزشی، ابزارهای بروز کامپیوتری، آپدیت امکانات براساس ICT و اینترنت دارای بیشترین تاثیرگذاری و کم ترین تاثیر پذیری میباشند. همچنین دو متغیر استفاده از رسانه های اجتماعی آنلاین و یادگیری به کمک کتابخانه های دیجیتال هم دارای قدرت اثر گذاری و هم تاثیر پذیری یکسان می باشند. همچنین یافته ها نشان داد، یادگیری به کمک کتابخانه های دیجیتال نزدیکترین عامل به خط استراتژیک می باشد.