1402/12/02

عاطفه اثنی عشری

مرتبه علمی: مربی
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6742-5498
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک- گروه صنایع دستی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی