1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی دوزیستان و مطالعه نقشه پراکندگی آنها در شهرستان اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دوزیستان، نقشه پراکنش، شهرستان اراک
سال 1392
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)، علیرضا پسرکلو(استاد مشاور)، طیبه مصلحی(دانشجو)

چکیده

با توجه به نقش مهم خزندگان در زنجیره غذائی و کاربرد وسیع آن ها در بخش های مختلف، از نظر بیوسیستماتیکیو تنوع زیستی مستلزم مطالعات بیشتری هستند. در این مطالعه دوزیستان شهرستان اراک مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق تعداد 105 نمونه از مناطق مختلف شهرستان جمع آوری شد. در محیط آزمایشگاه نمونه های مورد مطالعه مورفومتریک و شناسائی با کمک کلید های معتبر شناسائی قرار گرفتند. تعداد 4 گونه Bufo pseudepidalea viridis, Rana pleophylax ridibunda, Rana macocnemis camerani و 'گونه درختی Hyla savignyi مورد شناسائی قرار گرفت. تحلیل های خوشه ای جمعیت های مورد مطالعه بر اساس فواصل جغرافیایی گروه بندی شد. نتایج نشان دهنده روابط فنتیکی جمعیت های مورد بررسی و بازتاب شرایط زیستگاهی متفاوت ، فواصل جغرافیایی و تفاوت های ژنتیکی بین آنها می باشد.