1403/01/28
علیرضا پسرکلو

علیرضا پسرکلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5599-6525
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57039032100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The first demographic data and life‑history trait of Iranian endemic toad, Bufotes luristanicus Alireza Pesarakloo, Sayed Jamal Mirkamali, Sareh Okhovat (2023)
Unequal sisters – Past and potential future range development of Anatolian and Hyrcanian brown frogs Masoumeh Najibzadeh, Stefan Feldmeier, Sara Ehl, Alireza Pesarakloo, michael veith (2021)
بررسی فون سوسماران کویر مرنجاب در استان اصفهان احمد قارزی، علیرضا پسرکلو، حسین نبی زاده، Eskandar رستگار پویانی (1399)
بررسی صفات انذازشی جهت تشخیص دوشکلی جنسی عقرب Hottentotta saulcyi شهرام نعمت الهی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو (1398)
مطالعه تغییرات صفات ریختی جمعیتهای قورباغه جنگل هیرکانی (Rana pseudodalmatina, Eiselt and Schmidtler, 1971) معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگار پویانی، Eskandar رستگار پویانی (1398)
زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی ) Neurergus kaiseri ) محسن امیری، مریم کیانی صدر، علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده (1398)
مطالعۀ ریخت شناسی قورباغۀ قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگار پویانی، Eskandar رستگار پویانی (1398)
Genetic Structure of the Hyrcanian wood frog, Rana pseudodalmatina (Amphibia: Ranidae) Using mtDNA Gene Sequences Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2018)
Taxonomic survey of water frog populations of Pelophylax bedriagae (Anura: Ranidae) in western Iran: a morphometric and bioacoustic approach Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani (2018)
SEXUAL DIMORPHISM AND GEOGRAPHIC VARIATION OF BODY SIZE IN THE MOUNTAIN BROWN FROG (Rana macrocnemis BOULENGER, 1885) IN IRAN Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani (2018)
تنوع گونهای کنههای دامی در دامداریهای مشهد میقان - شهرستان اراک معصومه اکبری، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی خدایی مطلق، سید مهدی طالبی، علیرضا پسرکلو (1396)
Molecular Phylogenetic relationships among Anatolian-Hyrcanian brown frog taza (Ranidae:Rana) Masoumeh Najibzadeh, michael veith, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2017)
Habitat suitability and patterns of sex-biased migration of the iranian long-legged wood frog ,Rana Pseudodalmatina(Anura: Ranidae) Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2017)
Habitat Suitability for the Caucasian frog Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Amphibia: Anura: Ranidae Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2017)
FEEDING BIOLIGY AND FOOD COMPOSITION IN pelophylax ridibundus (PALLAS 1771) IN THE IRANIAN PLATEAU Alireza Pesarakloo, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Masoumeh Najibzadeh, jahanshir shakarami, Alireza Shayestehfar, kami hajighli (2017)
The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranida) using sequences of the mitochondrial Genome Alireza Pesarakloo, اسکندر Rastegar Poyani, Nasrullah Rastegar Puyani, kami hajighli, Masoumeh Najibzadeh (2017)
Interactive effects of temperature and food availability on the Marsh Frog (Pelophylax ridibundus) tadpoles in Western Iran Alireza Pesarakloo, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Alireza Shayestehfar (2015)
Anuran Study and Identification of Arak County, Markazi, Iran Tayebeh Moslehi, Alireza Shayestehfar, Alireza Pesarakloo (2015)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
ضروریات پرنده شناسی علیرضا پسرکلو (1402)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی رژیم غذایی وزغ سبز در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو (1401)
زیست شناسی تولیدمثل قورباغه درختی (Audouin, 1827) Hyla savignyi علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده، راضیه علایی (1399)
مطالعه اکوفونستیکی سخت پوستان آب شیرین شهرستان شازند علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، لیلا طالبی (1397)
مطالعه اکو فونستیکی سخت پوستان آب شیرین منطقه فراهان علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، رخساره ورورانی فراهانی (1397)
تنوع گونه ای کنه های دامی در منطقه کجور شهرستان نوشهر علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی خدایی مطلق، علیرضا پسرکلو، فاطمه خواجه حسینی (1397)
بررسی اکوفونستیکی عقرب های منطقه قالی کوه از توابع شهرستان علی گودرز علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، شهرام نعمت الهی (1397)
شناسایی دوزیستان و مطالعه نقشه پراکندگی آنها در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، مجید مهدیه، طیبه مصلحی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته