فریدون شریفیان

صفحه نخست /فریدون شریفیان
فریدون شریفیان
نام و نام خانوادگی فریدون شریفیان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی