احمد رضا نصر اصفهانی

صفحه نخست /احمد رضا نصر اصفهانی
احمد رضا نصر اصفهانی
نام و نام خانوادگی احمد رضا نصر اصفهانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی