زهرا طاهری

صفحه نخست /زهرا طاهری
زهرا طاهری
نام و نام خانوادگی زهرا طاهری
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات روان شناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اثربخشی آموزش راهبردهای مطالعه بر میزان خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دوماهنامه علمي- پژوهشي راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله