علی فراهانی

صفحه نخست /علی فراهانی
علی فراهانی
نام و نام خانوادگی علی فراهانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بهبود پایداری زاویه روتور توسط پایدارسازهای سیستم قدرت گستره وسیع از طریق تخمین فرکانس باس های محلی علی فراهانی امیرحسین ابوالمعصومی، محمد بیات 1399/11/08