شهاب خاقانی

صفحه نخست /شهاب خاقانی
شهاب خاقانی
نام و نام خانوادگی شهاب خاقانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر لیزر نور قرمز و تنش کم‌آبی بر گیاه دارویی - زینتی خرگوشک فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
2 تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر رشد و ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی- زینتی بوصیر در شرایط تنش خشکی مجله روابط خاک و گیاه
3 ارزیابی محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش کم‌آبی بر گیاه دارویی گل ماهور فنآوری تولیدات گیاهی
4 اثر سرب و کادمیوم در مرحله جوانه زنی و کاربرد ورمی کمپوست در پالایش آلودگی همزمان توسط آفتابگردان زینتی (Helianthus Annuus "Sungold") فرآيند و كاركرد گياهي
5 Extracts of Pelargonium hortorum: A natural and efficient fluid for fast and eco-friendly biosynthesis of CeO2 nanoparticles for antioxidant and photocatalytic applications Inorganic Chemistry Communications
6 Role of antioxidant enzymes and plant performances towards heavy metal stress in ornamental sunflower by vermicompost implementation European Journal of Horticultural Science
7 Organic Amendment Can Decrease Plant Abiotic Stress in a Soil Co-contaminated With Lead and Cadmium under Ornamental Sunflower Cultivation IRANIAN JOURNAL OF TOXICOLOGY
8 Facile and eco‑friendly synthesis of TiO2 NPs using extracts of Verbascum thapsus plant: an efcient photocatalyst for reduction of Cr(VI) ions in the aqueous solution Journal of the Iranian Chemical Society
9 بررسی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر خصوصیات زراعی و اسیدهای چرب امگا 3 ، 6 و 9 در برخی ارقام گیاه دارویی ) Nigellasativa L. ( تحت تنش خشکی اكوفيتوشيمي گياهان دارويي
10 Facile and eco-friendly synthesis of TiO2 NPs using extracts of Verbascum thapsus plant: an efficient photocatalyst for reduction of Cr(VI) ions in the aqueous solution Journal of the Iranian Chemical Society
11 Physiological responses of Nigella Sativa ecotypes to drought stress condition Iranian Journal of Plant Physiology
12 Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Nigella Sativa L. Extract: The Effect on the Height and Number of Branches Journal of NanoStructures
13 بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط Quercus persica Jaub. & Spach بر روغن ها ی خوراک ی سویا و آفتابگردان تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
14 Green synthesis of magnetic and photo-catalyst PbFe12O192PbS nanocomposites by lemon extract: nano-sphere PbFe12O19 and star-like PbS Journal of Materials Science: Materials in Electronics