مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه تئوری و تجربی مدول ...
عنوان مطالعه تئوری و تجربی مدول یانگ بافت سرطانی کبد به کمک تیرکهای مستطیلی، وی-شکل و خنجری میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها میکروسکوپ نیروی اتمی؛ بافت سرطانی کبد؛ تیرک مستطیلی؛ تیرک وی-شکل؛ تیرک خنجری
چکیده کبد از مهمترین اعضای بدن بوده که مسئولیت اصلی را در متابولیسم پروتئینها و سمزدایی بدن بر عهده دارد. بررسی بافت و مطالعه خواص مکانیکی آن، میتواند بستری برای تشخیص زودهنگام سرطان و به دنبال آن شناسایی روشهای درمان باشد. میکروسکوپ نیروی اتمی ابزاری بسیار قدرتمند در تصویربرداری و شناسایی خواص مکانیکی نانو ذرات و در مراحل پیشرفتهتر برای جابهجایی این ذرات است. در این پژوهش نیز از میکروسکوپ نیروی اتمی و با استفاده از سه نوع تیرک با هندسههای مستطیلی، وی-شکل و خنجری به بررسی مدول یانگ بافت سرطانی کبد پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل تماسی هرتز، محدوده مدول یانگ برای هر سهنوع تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی شبیهسازی شده است. نتایج کار تجربی و شبیهسازیهای تئوری باهم مقایسه شدهاند. درنهایت به منظور صحت سنجی، نتایج به دست آمده در این پژوهش با دیگر پژوهشها مقایسه شدهاند. نتایج بهدستآمده نشان داده است که استفاده از تیرک وی-شکل موجب دستیابی به محدوده دقیقتری از مدول یانگ میشود. همچنین مدول یانگ برای بافت سرطانی کبد در محدوده 800تا 1500پاسکال به دست آمده است.
پژوهشگران طاهره ملائی (نفر پنجم)، حامد فرجی (نفر چهارم)، زهرا اقدامی (نفر سوم)، علی جباری (نفر دوم)، معین طاهری (نفر اول)