مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر یادگیری درس قرآن ...
عنوان بررسی تاثیر یادگیری درس قرآن به شیوه چند رسانه ای تعاملی بر انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها بررسی تاثیر یادگیری درس قرآن به شیوه چند رسانه ای تعاملی بر انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی
چکیده بررسی تاثیر یادگیری درس قرآن به شیوه چند رسانه ای تعاملی بر انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی
پژوهشگران محسن باقری (استاد مشاور)، رحیم مرادی (استاد راهنما)، زهرا جوادی (دانشجو)