مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر ...
عنوان آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر نرخ براده برداری و زبری سطح در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سیمی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ماشین کاری تخلیه الکتریکی سیمی، زبری سطح، نرخ براده برداری، آنالیز حساسیت، سوبل
چکیده مهم ترین هدف صنعت گران، به حداکثر رساندن نرخ براده برداری در حین کنترل کیفیت سطح می باشد. در این مقاله با توجه به معادله رگرسیون به دست آمده از طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ، به بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری هفت پارامتر فرآیند شامل، زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، زمان قطع قوس، ولتاژ گپ، نرخ تغذیه سیم، کشش سیم و فشار آب بر دو مشخصه نرخ براده برداری و زبری سطح با استفاده از روش آنالیز حساسیت سوبل پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، انتخاب بهینه ترین پارامتر در فرآیند ماشین کاری به منظور افزایش نرخ براده برداری و کاهش زبری سطح می باشد. طبق نتایج به دست آمده از آنالیز حساسیت سوبل مشاهده می شود که فاکتور زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس هریک به ترتیب با %59و %28تأثیر، اثرگذارترین پارامترها بر نرخ براده برداری و پارامترهای زمان روشنی پالس و فشار آب هر یک به ترتیب با %81و % 18تأثیر، اثرگذارترین پارامترها بر زبری سطح می باشند.
پژوهشگران معین طاهری (نفر دوم)، حامد فرجی (نفر اول)